Solidarność zawiadamia o możliwości popełnienia przestępstwa

Do Prokuratury Okręgowej w Legnicy

Zawiadamiający: Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 59-220 Legnica ul. Fryderyka Skarbka 9 

ZAWIADOMIENIE

o możliwości popełnienia przestępstwa

Zawiadamiamy o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownictwo Szpitala Powiatowego, im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja polegającego na naruszeniu art. 32 i art 35 ustawy z dnia z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) tekst jednolity z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) poprzez dyskryminacje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego i wykonywania funkcji związkowej.

UZASADNIENIE

W informacji zamieszczonej na www.polsatnews.pl podano informacje pochodzącą od Pani Sławy Kolano Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi w Szpitalu Powiatowym, im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi, że w Szpitalu Powiatowym, im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi doszło do tego, że na jednym dyżurze na 40 pacjentów była jedna pielęgniarka. Dalej poinformowano, że odkąd szpital został przejęty przez prywatną spółkę, jest dramatycznie źle. W kolejnych słowach Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi poinformowała o wynikających z tego trudnych warunkach pracy polegających na tym, że może dojść do pomyłki w wydawaniu leków gdyż nie mam czasu zastanowić się, a ludzie są wiekowi a tym samym może dojść do zagrożenia życia lub zdrowia. Taka sytuacja miała miejsce w dniu 13-03- 2018 roku W odpowiedzi na powyższe stanowisko Związku rzecznik szpital, Witold Jajszczok w rozmowie z polsatnews.pl poinformował, że rozpowszechniane informacje są nieprawdziwe. Nie jest prawdą, aby jedna pielęgniarka miała pod opieką czterdzieścioro pacjentów – zaprzecza.

– Tezę, aby personelowi w codziennych obowiązkach pomagali chorzy uważa za absurdalną i nie będzie tego komentować. Jak przyznaje, placówka zmaga się z takimi samymi problemami, jakie mają inne szpitale powiatowe. – Mamy braki kadrowe, ale nie jest to nic nadzwyczajnego. Co do związkowców, którzy podnoszą larum mówiąc, że to jakaś niespotykana sytuacja, to już nie nasz problem – mówi. Rzecznik przekonuje, że szpital został zniesławiony, dlatego skierował w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Przed kamerą Polsat News nazwał sprawę „dętą” i zapowiedział, że przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Sława Kolano zostanie w przyszłym tygodniu zwolniona. Na pytanie ile pielęgniarek pracuje w szpitalu, odpowiada, że obsada jest właściwa. 

Zapowiedzi rzecznika zostały zrealizowane. Sława Kolano przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi pismem z dnia 16 – 03 – 2018 roku (odebranym w dniu 22-03- 2018 roku) została zwolniona dyscyplinarnie w dniu 15-03- 2018 roku. W uzasadnieniu Prokurent Jacek Nowakowski i dyrektor Monika Rudnicka podali, że przyczyną wypowiedzenia jest naruszenie art. 212 par. 1 KK polegające na podjęciu przez Panią Sławę Kolano umyślnych działań zmierzających do zdyskredytowania pracodawcy w oczach pacjentów, organów i instytucji państwowych, samorządowych i zawodowych, mediów i opinii publicznej, a także wyłonienie zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitala w Złotoryi. Tym samym w ich ocenie nastąpiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zdaniem Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” doszło do jawnego łamaniu przepisów ustawy o związkach zawodowych przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o. o. w Złotoryi. Prezydium uważa, że działania dyrektora, to odwet na Przewodniczącej za jej skuteczną działalność związkową i bezkompromisową walkę z nieprawidłowościami, do których dochodziło w Szpitalu. 

Kolejnym przejawem postępowania pracodawcy wbrew obowiązującym przepisom prawa jest rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez zgody zakładowej organizacji związkowej. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234), tekst jednolity z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) w art. 32 w ustępie 1, pkt 1) i w ustępie 2 w związku z art. 34 stanowi, że pracodawca bez zgody zarządu zakładowej
organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Ochrona ta przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie. 

Pani Sława Kolano jako przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi w kadencji 2014 – 2018 oraz w kadencji 2018 – 2022 korzysta z ochrony przewidzianej zacytowanym powyżej przepisem art. 32 w ustęp 1, pkt 1) i ustęp 2 uzz. Co oznacza, że bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie można rozwiązać z Panią Sławą Kolano stosunku pracy.

Mimo braku zgody zarządu organizacji związkowej pracodawca rozwiązuje umowę o pracę. Dalej łamie pozostałe prawa pracownicze w ten sposób, że rozwiązuje umowę o pracę przed upływem terminu do udzielenia odpowiedzi przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Ochrony Zdrowia w Złotoryi w Szpitalu Powiatowym, im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi na pismo pracodawcy informujące o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o prace pracodawca doręcza
Organizacji Związkowej w dniu 20-03- 2018 roku, termin udzielenia odpowiedzi upływa w dniu 23- 03-2018 roku a rozwiązanie umowy o prace Przewodnicząca odbiera w dniu 22-03- 2018 roku Wskazane powyżej okoliczności w pełni uzasadniają niniejsze zawiadomienie w celu zbadania przez powołane do tego organy czy dokonane naruszenie przepisów prawa jest przestępstwem.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com