Trybunał Sprawiedliwości o zwolnieniach grupowych

Trybunał Sprawiedliwości podjął ważne rozstrzygnięcie dotyczące praw pracowników którym zmieniane są warunki pracy lub płacy. „Jeżeli decyzja pracodawcy o dokonaniu pracownikom wypowiedzeń warunków pracy i płacy, może wiązać się z ustaniem stosunków pracy w liczbie przekraczającej progi określone dla zwolnień grupowych, to pracodawca ma obowiązek uprzedniego przeprowadzenia procedury zwolnień grupowych. 

Wyroki TSUE z 21.9.2017 r., C-149/16 oraz z 21.9.2017 r., C-429/16.”

Zatem pracodawca w myśl ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474) ze zm. jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy w celu uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. Ponadto pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.

Piotr J. Jóźwiak radca prawny

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com