Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2018

Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują (art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych):

  • całkowicie jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszy związków zawodowych,
  • całkowicie zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci np. zapomoga statutowa z tytułu zgonu członka Związku lub członka rodziny,
  • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, w tym od związków zawodowych, są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł,
  • wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych na cele socjalne do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł – rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
  • zapomogi pieniężne i rzeczowe, inne niż wynikające ze zdarzenia losowego, przyznane poszczególnym członkom ze środków organizacji związkowej – są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł;
  • zapomogi losowe przyznane z funduszy innych niż ZFŚS i fundusz związkowy są wolne od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł;
  • całkowicie zwolnione z podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości.
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com