Wchodzi nowy wzór umowy o pracę

Od dzisiaj zaczyna obowiązywać nowy wzór umowy o pracę. Zmiany są wprowadzane ze względu na zmiany w kodeksie pracy dotyczące ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas określony.Teraz pracodawcy będą musieli dokładnie wytłumaczyć dlaczego umowa jest zawierana na czas określony i mogą podpisywać z tym samym pracownikiem maksymalnie 3 umowy na 33 miesiące. Zmienią się też okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony, które będą uzależnione od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.

Jeżeli łączny okres zatrudnienia na podstawie tak zawartych umów jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, to odpowiednio, od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy tego rodzaju uważa się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kodeksu pracy po nowelizacji).

Pracodawca ma do wyboru cztery możliwości. Może to być umowa: w celu zastępstwa innego pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, czy wreszcie zawierana na czas określony z przyczyn obiektywnych leżących po stronie pracodawcy.

W przypadku wyboru tej ostatniej opcji pracodawca musi szczegółowo wytłumaczyć czym są „przyczyny obiektywne” w przypadku konkretnego pracownika. Dodatkowo w ciągu pięciu dni roboczych od daty zawarcia takiej umowy pracodawca musi poinformować o tym fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy. Przy czym od 22 lutego 2016 roku nieprzekazanie informacji o tym fakcie właściwym organom będzie stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

KK NSZZ „S”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com