Pol-Miedź Trans do rozbiórki

W związku z zagrożeniem prywatyzacji i redukcją zatrudnienia związki zawodowe działające w Pol-Miedź Trans – spółce z grupy kapitałowej KGHM – napisały list otwarty do premier rządu RP, w którym sprzeciwiają się polityce firmy. Choć list przesłano jeszcze w listopadzie organizacje związkowe nie otrzymały odpowiedzi. Dlaczego firma przynosząca zysk jest dzielona na części i wchodzi w niejasne powiązania z innym przewoźnikiem? Działania Ministerstwa Skarbu Państwa, które sprawuje pieczę nad spółką nie są zrozumiałe. Poniżej można zapoznać się z pismem m.in. Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Pol-Miedź Trans do premier Ewy Kopacz.

Związki Zawodowe działające w Spółce Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, wyrażają ogromne zaniepokojenie ostatnimi decyzjami podejmowanymi przez Zarząd Pol-Miedź Trans oraz właściciela jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie restrukturyzacji naszej firmy. Pol-Miedź Trans to przedsiębiorstwo transportowe będące własnością holdingu KGHM Polska Miedź, powstałe w 1997 roku na bazie Zakładu Transportu KGHM. Spółka z powodzeniem prowadzi działalność w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, handlu produktami naftowymi oraz remontów taboru kolejowego.

Pol-Miedź Trans w ostatnich latach przeszła już gruntowną restrukturyzację w obszarach, które przynosiły straty, zmniejszając jednocześnie zatrudnienie z około 1500 (w 2005 roku) do 1000 pracowników obecnie. Działające w Spółce organizacje związkowe zrzeszające około 70% załogi rozumiejąc potrzebę zmian nigdy nie mówiły „nie bo nie” i zasiadały do stołu negocjacyjnego. Zgadzano się na utratę pewnej części przywilejów mając na względzie dobro Spółki i zatrudnionych w niej pracowników. W 2009 roku przyjęto nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, w którym po okresie przejściowym strony odstąpiły od wypłaty nagród jubileuszowych. Niejednokrotnie to przedstawiciele związków zawodowych tłumaczyli działania zarządu przed załogą powstrzymując pracowników przed wybuchem niezadowolenia. Nie sprzeciwialiśmy się wydzieleniu w 2009 roku części zakładu i utworzeniu spółki córki PMT Linie Kolejowe, która z powodzeniem działa w obszarze utrzymania infrastruktury kolejowej.

Obecny Zarząd opracował strategię dla Spółki na lata 2014-2019, która została zaakceptowana przez właściciela. Strategia nastawiona była na powolny, lecz stały wzrost firmy, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego stanu zatrudnienia. W drugiej połowie 2014 roku, decyzja, co do kierunków rozwoju została diametralnie zmieniona i rozpoczęto prace nad podziałem Spółki. Co się takiego wydarzyło, że Zarząd Spółki i Właściciel KGHM radykalnie zmienili front działania? Postanowiono przekazać cześć samochodową, paliwową oraz zarządzanie i utrzymanie infrastrukturą kolejową do innych Spółek KGHM, a 49 % udziałów w części kolejowej zbyć na rzecz PKP CARGO S.A. co rozumiane jest przez nas jako likwidacja Spółki.

Związki Zawodowe szanują prawo właściciela do podejmowania decyzji biznesowych. Jednak w naszym przypadku, sprzedaż nie jest podyktowana koniecznością ratowania upadającej firmy. Sytuacja finansowa naszej firmy jest bardzo dobra. Firma dobrze radzi sobie na rynku, przynosząc zyski w każdym obszarze działalności. Jest to zasługa nie tylko managmentu, ale przede wszystkim doświadczonej załogi, która przez ostatnie lata podniosła efektywność pracy.

Dzisiaj nikt nie daje gwarancji, włącznie z obecnym Zarządem, że planowane zmiany zakończą się sukcesem. Przekazanie transportu samochodowego oraz oddziału paliwowego do spółek, które nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu takich branż może skończyć się niepowodzeniem i utratą miejsc pracy dla około 30% obecnej załogi Pol-Miedź Trans.

Przedstawione załodze założenia zaangażowania PKP CARGO w Pol-Miedź Trans wyglądają bardzo efektownie na wykresach i danych liczbowych. Ale tylko tam. Pojawiające się w przestrzeni medialnej wypowiedzi przedstawicieli PKP CARGO budzą obawy pracowników Pol-Miedź Trans. Mówi się, że 49% udziałów to „na razie”. Nowy udziałowiec chce traktować naszą spółkę wyłącznie jako źródło nowych stałych przychodów oraz możliwość poprawy rentowności. Strategia akwizycji mniejszych firm przewozowych z branży kolejowej nie jest jednak lekarstwem na wszystkie bolączki i niedoskonałości. PKP Cargo skupia się na przejęciach i zmonopolizowaniu rynku przewozów kolejowych, a nie rozwiązuje problemu braku konkurencyjności względem innych środków transportu. Ponowne zmonopolizowanie rynku usług kolejowych w Polsce przez jednego przewoźnika, może przyczynić się do wzrostu cen i obniżenia konkurencyjności.

Stoimy na stanowisku, że należy równać do lepszego a nie gorszego. Pomimo wejścia na giełdę papierów wartościowych PKP CARGO na dzień dzisiejszy nie jest przedsiębiorstwem, które może przynieść naszej spółce wartość dodaną. Ciągle jest jeszcze na etapie wewnętrznej restrukturyzacji, a zarządzanie jest mało efektywne. Stale pojawiające się informacje o likwidacji kolejnych zakładów, sporach i protestach sprawiają, że wiarygodność PKP CARGO jest bardzo mała. Udziałowiec czy może nowy właściciel, który nie potrafi rozwiązać problemów na własnym podwórku, nie jest wiarygodnym gwarantem rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy zdecydowanie lepsi od PKP CARGO, co ma odzwierciedlenie we wskaźnikach ekonomicznych. Dla porównania wskaźniki rentowności wynoszą: PKP CARGO – 1,86; Pol­ Miedź Trans – 4,12.

Mając na uwadze dobro Spółki oraz los pracowników wyrażamy stanowczy sprzeciw takiej formie zmian i likwidacji dobrze działającego przedsiębiorstwa. Mamy uzasadnione obawy o miejsca pracy pracowników Pol-Miedź Trans. Niejednokrotnie są to pracownicy, którzy tej firmie poświęcili całe życie zawodowe. Każdy człowiek zasługuje na to, aby mieć pracę i godną płacę. Każdy Polak ma konstytucyjne prawo do pracy i godnego życia. Nie chcemy w najbliższym czasie zasilić rzeszy bezrobotnych i obciążać Skarbu Państwa.

Apelujemy, aby zajęła się Pani sprawą, która staje się dzisiaj problemem dla nas, dla naszych rodzin a w niedługim czasie może być barierą do normalnego życia, pracy i przyszłości. W przeddzień święta naszej patronki Świętej Katarzyny serdecznie zapraszamy Panią do odwiedzin w Pol-Miedź Trans Spółka z o.o. w Lubinie i zapoznania się z naszymi problemami.

BB

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com