Działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń z lat 1944–1989

– Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu informuje, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, prowadzi działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które zapadły na terenie obecnych województw dolnośląskiego i opolskiego wobec osób podejmujących tego typu działania w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r.

–  Osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

– Osoby pokrzywdzone wydanymi w tych sprawach orzeczeniami sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń, które nie uzyskały jeszcze stwierdzenia ich nieważności, proszone są o kontakt z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu telefonicznie: 71 335 86 80 lub 71 335 86 81-83; faks 71 335 86 89, względnie pisemnie na adres: Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław; e-mail: konrad.bieron@ipn.gov.pl.

– Jednocześnie informuję, że wszelkie działania prokuratora w tej kategorii spraw są prowadzone z urzędu i nie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez osoby pokrzywdzone.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu
prok. Konrad Bieroń
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com