Rada Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ “Solidarność” powołuje Sztab Protestacyjny

Rada Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ “Solidarność” przyjęła Stanowisko, w którym krytykuje i zdecydowanie odrzuca propozycje płacowe i inne przedstawione przez ministerstwo edukacji. Jednocześnie Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w związku z niezrealizowaniem VI. punktu Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, podjęła uchwałę o powołaniu Sztabu Protestacyjnego, który niezwłocznie podejmie działanie. Poniżej Stanowisko Rady.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca projekt zmian dotyczący statusu zawodowego nauczyciela przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki w dniu 21 09.2021 r. Z oburzeniem przyjmujemy fakt niezrealizowania porozumienia zawartego pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Rządem RP w dniu 7 kwietnia 2019 r., a w szczególności braku powiązania   wynagrodzenia   nauczycieli     z   przeciętnym   wynagrodzeniem   w   gospodarce narodowej. Rząd w ten sposób podważa  swoją wiarygodność oraz społeczne zaufanie co docelowości prowadzenia negocjacji.

Zaproponowane   „nowe”   stawki   wynagrodzenia   nauczycieli   okazały   się proponowanymi   wiele   lat   temu   i   zdecydowanie   odrzuconymi   przez   stronę   społeczną postulatami.   NSZZ   „Solidarność”   przedstawił   podczas   spotkania   Zespołu   ds.   statusu zawodowego   pracowników   oświaty     swoją   propozycję   powiązania   płacy   nauczycieli   z przeciętnym   wynagrodzeniem   w   gospodarce   narodowej   w   lipcu   br.   Nieprawdziwe   jest twierdzenie MEiN, że nikt nie zgłosił żadnych propozycji do dyskusji. Pomimo galopującej inflacji nauczyciele po styczniu 2020 r. nie otrzymali waloryzacji płacy, a kuriozalna   propozycja   rządu   podnosi     płacę   o   zwiększony   czas   pracy   nauczyciela   i zwielokrotnienie   tzw.   godzin   karcianych.  

Rząd   oszukuje   społeczeństwo   informując   o kilkudziesięcioprocentowym podwyższeniu wynagrodzeń. Nie zgadzamy się na przedstawianie tylko niektórych aspektów czasu pracy nauczyciela, pomijanie warunków pracy, a szczególnie faktu najgorszego wynagradzania  polskich nauczycieli  w Europie. Stale zmniejszająca  się atrakcyjność zawodu nauczyciela spowodowała już mocno widoczne braki kadrowe, które rząd chce wypełnić znacznym zwiększeniem czasu pracy bez dodatkowych nakładów finansowych. Tak radykalne zwiększenie czasu pracy – zwiększenie pensum o 4 godziny – skutkować będzie kilkudziesięcioma tysiącami zwolnień nauczycieli, a dwukrotnie większa liczba osób będzie pracować na niepełnych etatach z powodu  braku  godzin, z obniżonym wynagrodzeniem.

Negatywnie opiniujemy propozycję tzw. odbiurokratyzowania pracy nauczyciela. To także niezrealizowany postulat porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. Fakt zakończenia projektu europejskiego, który przyniósł więcej szkody polskiej oświacie, niż pozytywnych efektów(ewaluacja   zewnętrzna   i   wewnętrzna),   w   ogóle   nie   spowodował   zmniejszenia   biurokracji szkolnej. Wiele   lat   walczyliśmy   z   dwiema   godzinami   karcianymi,   które   były   przyczyną konfliktów i wprowadziły chaos   w pracy placówek oświatowych. Były one krytykowane i ostatecznie   zlikwidowane   przez     obecnie   rządzących.   Teraz   proponuje   się   osiem   godzin karcianych tygodniowo pod hasłem dostępności nauczyciela i zwalczania biurokracji. Praktyka pokazała,  że jest to dodatkowe   zmuszenie nauczyciela do pracy bez wynagrodzenia bez określenia czasu i warunków pobytu w placówce. Proponuje się tylko konieczność rozliczenia tego pobytu w szkole na piśmie! Również negatywnie opiniujemy uproszczenie awansu zawodowego nauczycieli.

Propozycja, co   prawda,   likwiduje   stopień   awansu   nauczyciela   kontraktowego   kosztem   czteroletniego stopnia   stażysty,   ale   wprowadza   dwa   dodatkowe   stopnie   specjalizacji   bez   określenia gratyfikacji  finansowej.  Plan tworzenia kolejnych instytucji, które mają oceniać nauczyciela, podważa zasadność istnienia nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty. Nie   zgadzamy   się   na   finansowanie   podwyżek   płac   kosztem   obniżenia   świadczeń socjalnych. Nie wyrażamy zgody na zmniejszenie wymiaru urlopu i zmuszania nauczycieli do pracy w czasie, gdy nie ma zajęć dla uczniów w szkole. Powodzenie  każdej  restrukturyzacji    zależy  od osiągniętego  konsensusu stron. Nie widzimy pola do negocjacji, ponieważ nie otrzymaliśmy propozycji znaczącego podniesienia wynagrodzenia.   Zamiast   tego   zaproponowano   nam   pogorszenie   warunków   pracy   i   utratę finansowych świadczeń. Wprowadzanie planowanych zmian zdestabilizuje pracę szkół, co skutkować   będzie   pogorszeniem   jakości   nauczania.   Odnosi   się   wrażenie   że   autorzy   tej propozycji opierali się na statystyce, nie znając realnych  problemów środowiska oświatowego.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com