Pracowniku załóż maskę. Jest obowiazkowa

28 listopada weszło w życie rozporządzenie rady ministrów, w myśl którego do 27 grudnia obowiązuje zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba i nie ma znaczenia zachowanie dystansu między pracownikami

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie w sobotę, 28 listopada, do 27 grudnia wszyscy pracownicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Mogą to zrobić za pomocą odzieży, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Przepis obowiązywał dotychczas w miejscach publicznych, między innymi środkach komunikacji publicznej, na drogach, na terenie cmentarzy, w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

Obecnie obowiązek istnieje także w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, za budynek użyteczności publicznej uznane zostały także budynki biurowy lub socjalne, a co za tym idzie pracownicy, jeśli jest ich co najmniej dwoje, nie będą mogli korzystać z przerw na śniadanie.

Poniej fragment rozporzadzenia:

§ 25. Obowiązek zakrywania ust i nosa
1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,284, 568, 695, 1087 i 1517), ust i nosa: w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com