Przejęcie pracowników także po zwolnieniu

General view of the buildings of the Court of Justice of the European Communities
Przejęcie pracowników możliwe także kilka miesięcy po zwolnieniu z pracy – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 / sprawa C 472/16.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pracownik zwolniony na kilka miesięcy przed przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę może zostać uznany za zatrudnionego w firmie przejmującej. Przeszkodą nie jest nawet czasowe zawieszenie działalności przedsiębiorstwa. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 sierpnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że niedopuszczalne jest zwolnienie pracowników z powodu samych zmian właścicielskich, ale jest ono dopuszczalne np. z przyczyn ekonomicznych. Według Trybunału decydujące znaczenie dla przejścia zakładu pracy ma ustalenie, czy po przejęciu dana jednostka kontynuuje faktyczną działalność lub ponownie ją podejmuje. Hiszpański sąd apelacyjny zwrócił się do Trybunału o ocenę czy doszło przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.

Sprawa dotyczyła pracownika szkoły muzycznej. Władze miejskie oddały zarząd nad placówką firmie Musicos, która przejęła zatrudnionych. W marcu 2013 r. Musicos rozpoczął procedurę zwolnień grupowych, 31 marca zaprzestał działalności, a 1 kwietnia zwrócił miastu udostępnione lokale, instrumenty i inne środki z powodu zmniejszenia liczby uczniów szkoły. W dniu 4 kwietnia wypowiedziano umowy wszystkim pracownikom (ze skutkiem na 8 kwietnia 2013 r.). W sierpniu gmina rozwiązała umowę z Musicos. Ogłosiła też nowy przetarg na prowadzenie szkoły od września 2013 r., który wygrał kolejny podmiot In-pulso. Przejmując do użytkowania lokale oraz inne środki na prowadzenie działalności zatrudniła nowych pracowników (żaden z poprzednio pracujących w placówce nie otrzymał angażu). W związku ze wznowieniem działalności szkoły kilkoro byłych pracowników odwołało się od rozwiązania umowy o pracę. Hiszpańskie sądy oddalały jednak ich skargi, uznając, że nie doszło do przejścia zakładu pracy (przejęcia pracowników) skoro od zwolnienia podwładnych do wznowienia działalności (przez inny podmiot) upłynęło prawie pięć miesięcy. Ostatecznie sąd apelacyjny skierował jednak w tej sprawie zapytanie do TSUE.

źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com