Zmiany w Kodeksie Pracy. „Solidarność” oceniła projekt

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie oceniło projekt zmian w Kodeksie pracy, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie Związek postuluje, żeby projektodawca traktował obszar dotyczący bhp całościowo i uwzględnił w jednej nowelizacji wszystkie zmiany konieczne w związku z treścią art 92 Konstytucji RP.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, w warunkach opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie. W orzeczeniu powinny znajdować się ograniczenia do wykonywania określonych czynności lub prac. „Solidarność” zwraca uwagę, że proponowana zmiana spowoduje wątpliwości, co do możliwości zatrudniania pracownika, jeżeli w orzeczeniu lekarskim zawarte zostały ograniczenia, co do możliwości wykonywania pracy powierzonej. W praktyce może pojawić się problem zasadności ewentualnego wypowiedzenia umowy o pracę takiemu pracownikowi.
Poza tym przypadki, w których okresowe badania lekarskie mogą być przeprowadzone poza terminami wynikającymi z częstotliwości tych badań powinny zostać wąsko i jednoznacznie opisane, tak by nie stwarzało to pola do nadużyć.
Projekt nie przewiduje jak w sytuacji orzeczenia lekarskiego o ograniczonej zdolności do wykonywania określonych czynności lub prac ma zachować się pracodawca. Związek stoi na stanowisku, że brak nałożenia na pracodawcę obowiązku reorganizacji stanowiska pracy lub modyfikacji zakresu czynności tak aby pracownik mógł wykonywać dalej swoją pracę sprawi, że proponowany zapis ustawy nie zmieni sytuacji pracownika na lepszą, a wręcz może ją pogorszyć.
„Solidarność” podkreśla, że konieczne jest położenie większego nacisku na profilaktykę w zatrudnieniu, a przede wszystkim na dokładny opis stanowiska pracy, tak aby lekarz medycyny pracy miał wyraźne wytyczne o jakie zagrożenia chodzi.  Związek postuluje ponadto o przyjęcie rekomendacji partnerów społecznych w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego BHP w zakresie badania stresu na terenie zakładu pracy.
hd (KK NSZZ „S”)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com