Spór zbiorowy w Hucie Miedzi Głogów trwa nadal

W dniu 19 października 2017 r. odbyło się spotkanie stron sporu zbiorowego.  Dla przypomnienia stronami sporu z pracodawcą czyli dyrekcją Huty Miedzi „Głogów” są:
– ZZ „Polska Miedź” – reprezentowany przez Przewodniczącego Wiesława Karasia,
– NSZZ „Solidarność” – reprezentowany przez Przewodniczącego Andrzeja Kucharskiego,
– ZZPTiA „Dozór” – reprezentowany przez Przewodniczącego Piotra Czerwińskiego.
Pracodawcę reprezentował:  dyrektor ds. pracowniczych – Czesław Cichoń wspomagany przez kierownika kadr Mariusza Kowalczyka.

1. W punkcie I sporu nie osiągnięto porozumienia: strona związkowa proponuje ze 100% środków przeznaczonych na premię motywacyjną, 80% przenieść do regulaminowej premii miesięcznej a 20% środków pozostawić w formie premii motywacyjnej z pozostawieniem kryteriów oceny pracownika. Strony uzgadniają, że ww. punkt będzie przedmiotem dalszych negocjacji.

2. W punkcie II sporu: podpisano porozumienie, w którym Pracodawca oświadcza, że w celu realizacji żądań strony związkowej: 
– będzie realizował indywidualne podwyżki wynagrodzeń pracowników poprzez zmiany kategorii zaszeregowań, w roku 2017 przeszeregowania obejmą nie mnie niż 25% załogi
– ustalono kryteria, według, których będą realizowane przeszeregowania m. in. określono, jako jedno z podstawowych kryteriów – datę ostatniego przeszeregowania pracowników, zwracając szczególną uwagę na pracowników, którzy od 5 i więcej lat nie byli przeszeregowani, a posiadają pozytywną opinię przełożonych.
– ilość przeszeregowań do realizacji w kolejnych latach poczynając od 2018 roku będzie uzgadniana przez strony po zatwierdzeniu przez Centralę KGHM limitu wynagrodzeń i zatrudnienia.

3. W punkcie III sporu: podpisano porozumienie, w którym to Pracodawca zobowiązał się powołać zespół z udziałem organizacji związkowych, którego zadaniem będzie określenie/weryfikacja niezbędnej ilości pracowników dla zapewnienia optymalnej i bezpiecznej pracy wydziałów (brane będą pod uwagę zalecenia dotyczące np. zbyt wysokiego wydatku energetycznego pracowników). Ustalona przez zespół wymagana liczba pracowników będzie podstawą do opracowania schematu organizacyjnego HMG z obowiązującą etatyzacją. W związku z tym, że w punkcie I (zmiana zasad premiowania) strony nie doszły do porozumienia, spór zbiorowy w sprawie zasad premiowania w Hucie Miedzi „Głogów” trwa nadal.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com