Związkowcy pytają o strategię rządu wobec KGHM

Lubin, 03.01.2017 r.                                                                                         Pani Beata Szydło
                                                                                                                              Prezes Rady Ministrów
                                                                                                                              Al. Ujazdowskie 1/3
                                                                                                                              00-583 Warszawa

Stanowisko  Zakładowych Organizacji Związkowych NSZZ Solidarność w sprawie negatywnego wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sytuację finansową KGHM Polska Miedź S.A.

            Wyniki finansowe KGHM jednoznacznie dowodzą, że dodatkowe opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra wprowadzone w Polsce ustawą z dnia 2 marca 2012r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (przepisy zaczęły obowiązywać 18 kwietnia 2012 roku.) w dotychczasowej formie ma bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie Spółki i spowodował:

  1. Drastyczny wzrost kosztów działalności operacyjnej, oznacza to, że około 65% produkowanej na świecie miedzi jest wytwarzane po niższym koszcie niż w KGHM Polska Miedź S.A..
  2. Zdecydowane obniżenie konkurencyjności.
  3. Powstanie dodatkowych obciążeń podatkiem CIT (w związku z brakiem uznania kosztów podatku od niektórych kopalin, jako kosztu uzyskania przychodów).
  4. Spadek rentowności bieżącej działalności.
  5. Spadek rentowności planowanych inwestycji.
  6. Wzrost zadłużenia do ok. 12,5 mld PLN.

      Podczas kampanii wyborczej do Parlamentu RP w 2015 r. zarówno posłowie jak i kandydaci na posłów deklarowali podjęcie działań w kierunku likwidacji tego podatku, który   w istocie jest płacony niezależnie od wyniku finansowego, czyli właściwie jest to danina. Osobiście również Pani, będąc w Lubinie na uroczystościach okolicznościowych pod pomnikiem Zbrodni Lubińskiej, składała takie deklaracje. Wielką nadzieję wśród pracowników KGHM Polska Miedź S.A. wzbudziła informacja, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości przesłali projekt ustawy ws. zniesienia podatku od miedzi i srebra, w której to ustawie przewidziano zawieszenie pobierania daniny od 01 stycznia 2016r.

      Efektywne obciążenie podatkiem od kopalin w Polsce jest prawie 6 razy większe niż średnia dla innych krajów z rozwiniętym sektorem górniczym, a odchylenie cen metali w dół powoduje, iż efektywna stawka podatkowa płacona przez KGHM przekracza 100%. Oznacza to, że Spółka już płaciła więcej podatków, niż wygeneruje wolnych przepływów pieniężnych przed opodatkowaniem. Na dłuższą metę nawet KGHM tego nie udźwignie. Wskutek wprowadzenia podatku jedna z trzech kopalń jest trwale nierentowna, a rentowność pozostałych kopalń systematycznie spada. Czy to zamierzony skutek wkalkulowany w analizy Rządu?

      Czy w przypadku konieczności zamknięcia kopalń tłumaczenia będą takie same jak dla kopalń na Śląsku, że to efekt spadających cen surowców i rząd nic nie może?

    Przerażające jest całkowite pomijanie kształtowania się w przyszłości danych kluczowych z punktu widzenia działalności KGHM. Jak bowiem inaczej oceniać opieszałość i milczenie     o potrzebach inwestycyjnych Spółki, stanowiących nierozłączny element działalności wydobywczej, gdzie podatek miedziowy ma wpływ na rentowność projektów inwestycyjnych, poziom zadłużenia Spółki oraz możliwość pozyskania źródeł finansowania.

       Bezczynność w kwestii drastycznego poziomu obciążeń podatkowych ciążących na KGHM Polska Miedź S.A. już doprowadziła do istotnego pogorszenia kondycji gospodarczej  Spółki mającej strategiczne znaczenie dla gospodarki. Sytuacja będzie się pogłębiała, jeśli nie dojdzie do istotnych zmian w obszarze rozwiązań podatkowych takich jak:

– zmiana formuły podatku w celu eliminacji progresywnego wzrostu stopy obciążeń podatkowych,
– uznanie podatku od wydobycia niektórych kopalin za koszt uzyskania przychodów,
– wprowadzenie mechanizmów wspierających udostępnienie nowych złóż i odtworzenie bazy zasobowej,

      Pani Premier, jaka jest strategia wobec KGHM i jaki jest plan związany z trudna sytuacją Spółki?. Co jeszcze musi się zdarzyć, czy trzeba zamknąć kopalnie i zwolnić pracowników?

                                                                                            podpisy-solidarnosc-kghm

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 

  1. Prezydent RP
  2. Przewodniczący KK NSZZ Solidarność
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com