W dniach 14-16 września 2009 r. w Warszawie, na zaproszenie Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, odbyło się spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych sektora handlu państw Europy Środkowo-Wschodniej, skupionych w ramach grupy Dialogu Wiedeńskiego.

Celem warszawskiego spotkania Dialogu Wiedeńskiego była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak związki zawodowe mogą odpowiedzieć na nieetyczne zachowania pracodawców podczas kryzysu ekonomicznego, który obecnie ma miejsce w Europie, a także udział w konferencji w Sejmie poświęconej urzeczywistnieniu idei wolnych niedziel w sektorze handlu w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących związków zawodowych:

  • Austria, Związek Zawodowy GPA-djp – Franz Georg Brantner (Przewodniczący Sektora Handlu), Manfred Wolf i Maria Gluchman,
  • Czechy, Związek Zawodowy Pracowników Handlu OSPO – Renata Burianova (Wiceprzewodnicząca) i Jan Udatny,
  • Rumunia, Federacja Związków Zawodowych Handlu FSC – Vasilica Gogescu (Przewodniczący), Constantin Barbulescu i Cristina Gogescu,
  • Słowacja, Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Turystyki OZPOCR – Katarina Kulandova (Przewodnicząca) i Martina Haladova,
  • Słowenia, Związek Zawodowy Pracowników Handlu SDTS – Franc Lavrač (Przewodniczący), Ladislav Kaluža i Staša Pernat Lesjak,
  • UNI Europa Commerce – Jakob Thiemann.

Gospodarzem spotkania była Sekcja Krajowa Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Obrady prowadził Kol. Alfred Bujara – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ “Solidarność”. Kol. Janusz Okrasa – Wiceprzewodniczący Sekcji, Kol. Jan Dopierała – Sekretarz Sekcji i Kol. Alicja Forysiak – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Carrefour aktywnie uczestniczyli w obradach.

W czasie trzydniowych obrad przedstawiciele związków zawodowych dyskutowali nt. nieetycznych zachowań pracodawców w krajach Dialogu Wiedeńskiego. Omówiono mające miejsce następujące nieetyczne zachowania pracodawców: niskie koszty osobowe w handlu, niechęć pracodawców do dawania podwyżek, zwalnianie z pracy i wzrost norm pracy, pogarszanie warunków pracy i płacy.

Starano się wypracować odpowiedzi na wyzwania związane z nieetycznymi zachowaniami pracodawców podczas kryzysu i znaleźć pozytywne rozwiązania dla związków zawodowych. Zaprezentowano także dobre praktyki stosowane przez związki zawodowe podczas kryzysu w trakcie negocjacji z pracodawcami.

W środę 16 września 2009 r. przyjęto wspólne wystąpienie związków zawodowych do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Profesora Jerzego Buzka w sprawie wolnych niedziel w sektorze handlu w Krajach Członkowskich Unii Europejskiej.

We wtorek, 15 września 2009 r., przedstawiciele środkowoeuropejskich związków zawodowych wzięli udział w spotkaniu z posłami Prawa i Sprawiedliwości, Panami: Przemysławem Gosiewskim, Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz Stanisławem Szwedem, Wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Rodziny Sejmu RP.

Wszyscy przedstawiciele związków zawodowych Państw Dialogu Wiedeńskiego we wtorek 15.09.2009 r. uczestniczyli w Budynku Sejmu RP w konferencji poświęconej sprawie wolnych niedziel w handlu w Polsce, gdzie zaprezentowali stanowiska macierzystych Organizacji związkowych w tej ważnej społecznie sprawie. Podkreślić należy, że wszyscy przedstawiciele związków zawodowych wyrazili swoje poparcie dla wolnych niedziel w handlu (swoje stanowisko w sprawie wolnych niedziel przesłali także koledzy z Chorwacji). Sprawa ta ma bowiem podstawowe znaczenie dla pracowników i członków związków zawodowych sektora handlu.

Przedstawiciel UNI Europa Commerce – Jakob Thiemann w imieniu tej międzynarodowej Organizacji związkowej także wyraził poparcie dla wolnych niedziel w handlu.

O potrzebie wprowadzenia wolnych niedziel w sektorze handlu mówili przedstawiciele NSZZ „Solidarność” – Koledzy: Piotr Adamczyk – Przewodniczący Komisji zakładowej Geronimo Martins, Jan Dopierała – Przewodniczący Komisji Zakładowej Real i Paweł Skowron – Przedstawiciel Komisji Zakładowej Carrefour. Mówcy zaznaczyli, że pracownicy sektora handlu popierają postulat związku zawodowego Solidarność wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Nadzieja na wprowadzenie wolnych niedziel w handlu stała się mocniejsza, gdy 1 lutego 2008 r. w Warszawie zostało powołane do życia „Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”. Wolna niedziela, wskazywali przedstawiciele NSZZ „Solidarność” jest wspólnym dobrem, które należy zachować i chronić prawem dla dobra rodziny. Podkreślono także, że wolna niedziela będzie znakiem normalności w sektorze handlu.

Stanowisko związkowców było zbieżne z oczekiwaniami środowiska małych i średnich przedsiębiorstw, zgromadzonych wokół Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Polskiej Izby Handlu oraz KZRSS „Społem”. Dzięki temu Uczestnicy konferencji przyjęli rezolucję w sprawie wolnej niedzieli.

W drugiej części spotkania Prezes Kongregacji Przemysłowo – Handlowej dr Jan Rakowski, przedstawił bariery ograniczające rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ożywionej dyskusji nt. roli małych i średnich przedsiębiorstw, wzięli udział parlamentarzyści i uczestnicy spotkania, Prezesi Stowarzyszeń, Zrzeszeń, Izb Gospodarczych z całej Polski.

 

Translate »