Klauzula informacyjna RODO dla uczestników badania: 

Funkcjonowanie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz ocena warunków pracy w dobie epidemii COVID-19 w opiniach pracowników handlu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH W SPOSÓB INNY, NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji projektu badawczego pt. Funkcjonowanie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz ocena warunków pracy w dobie epidemii COVID-19 w opiniach pracowników handlu jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” z siedzibą przy ul. Floriana 7 w Katowicach
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji badania oraz opracowania wyników i raportu z badań
 3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: tel. (32) 2538362 e-mail: sbhiu@solidarnosc.org.pl
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Brak udzielenia zgody równoznaczny jest z brakiem możliwości udziału w badaniu
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: adres e-mail
 6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu administratora w zakresie opracowania wyników i raportu z realizowanych badań
 8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż do zakończenia i rozliczenia projektu badawczego
 9. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Katowicach przy ul. Floriana 7 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 634 23 22 520 zwany dalej Administratorem;

2. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych w Krajowym Sekretariacie Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” adres:
Katowice ul. Floriana 7 adres e-mail sbhiu@solidarnosc.org.pl , tel. 32 25 38 362

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem przynależności do organizacji związkowej.

4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z dokumentu potwierdzającego tożsamość będą przetwarzane w zakresie: nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, email, dane pracodawcy, telefon, numer dowodu osobistego, numer paszportu

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
– zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego i materiałowego administratora;
– realizacji przynależności związkowej, wykonywania obowiązków wynikających
z przepisów i Statutu obowiązującego u administratora;
– szeroko pojętej współpracy w ramach przynależności związkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów. Ponadto Administrator może przekazywać Pana/Pani dane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy
z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Administrator może przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych w sprawach związanych z działalnością związkową.

9. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres przynależności do naszej organizacji związkowej, a następnie tak długo jak wynika to
z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe okresy przechowywania danych przewidziane są w powszechnie obowiązujących przepisach w tym, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach prawa pracy, przepisach o rachunkowości.

10. Pan/ Pani jako osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia
w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.

11. Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Pan /Pani ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Pan/Pani ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

12. Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych w następujących przypadkach:
a) Pan/Pani kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) został przez Pana/Panią wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Pana/Pani, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

13. Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a)dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
c) Pan/Pani wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Pan/Pani, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Informacja o wymogu podania danych W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przynależności związkowej u Administratorem, podanie danych jest niezbędne do występowania
w charakterze członka organizacji związkowej.

16. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1.

………..…………………………………………
(podpis osoby poinformowanej)

1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Translate »