W dniu 16 marca 2012 r. Kolega Alfred Bujara wziął udział w spotkaniu Komitetu Wykonawczego UNI Europa handel w Brukseli. W trakcie spotkania przyjęto ustalenia posiedzenia KW z 25 listopada 2011 r. Ponadto ” Oliver Roethig, Sekretarz Regionalny UNI Europa przedstawił stan realizacji założenia związkowego „UNI Europa dostosowana do celu”.

Następnie F. Warneck z UNI Europa Handel i A. Boessiger z UNI Global Handel oraz 1 koordynator Europejskich Rad Zakładowych (EWC) Annick Aerts (LBC- NVK) omówili priorytety działania UNI Europa handel w kontekście kompanii ponadnarodowych i europejskich rad zakładowych.

Laila Castaldo z UNI Europa Handel zaprezentowała nowy projekt europejski dot. Spółdzielni w sektorze handlu.

W dalszej części spotkania przedyskutowano działania, które UNI Europa Handel winna podjąć w sprawach: czasu pracy i równowagi między pracą a życiem osobistym (Sprawozdania nt. dyrektywy czasu pracy i Europejskiego Przymierza Niedzielnego), a także inicjatywy Komisji Europejskiej „Uczciwy i zrównoważony sektor handlu: Plan działania w europejskim handlu detalicznym. UNI Europa Handel deklaruje, że jest gotowa działać dla dobra pracowników sektora handlu w Europie w następujących sprawach:

1)        Zapewnienia dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego każdego pracownika handlu; będziemy walczyć przeciwko pracy niepewnej.

2)        Pogłębienia współpracy z EuroCommercem i innymi ciałami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

3)        Zapoczątkowania poprawy jakości usług m.in. poprzez współpracę z organizacjami spożywców.

4)        Promowania rozwoju inicjatyw handlowych non-profit poprzez współpracę ze spółdzielniami.

5)        Współpracy ze związkami zawodowymi spoza Europy i innych sektorów w celu zapewnienia, że inwestorzy zagraniczni przestrzegają praw podstawowych i przyzwoitych warunków pracy.

6)        Pracy w Europejskich Radach zakładowych i światowych przymierzach związkowych w celu utrzymania odpowiedzialności przedsiębiorców międzynarodowych  w sprawach ich pracowniczych polityk światowych i lokalnych.

7)        Podtrzymywania lobbowania w instytucjach europejskich w sprawach prawodawstwa sprzeciwiającego się dyskryminacji wiekowej.

8)        Rozwijania i upowszechniania dobrych praktyk wśród członków dot. porozumień zbiorowych, które chronią i sprzyjają młodym pracownikom i zatrzymają starszych pracowników w sektorze handlu.

9)        Podtrzymywania współpracy z EuroCommerce w ramach dialogu społecznego w sprawie ustanowienia Europejskiej rady ds. umiejętności i zatrudnienia w sektorze handlu.

10)      Zaproszenia EuroCommerce do zbadania możliwości wspólnego stanowiska w sprawie odpowiednio płatnych staży w sektorze handlu.

11)      Dostosowania związkowej strategii działania do obrony praw i przyszłości młodzieży i starszych pracowników.

12)      Rozwijania dwupłaszczyznowej strategii w sprawie czasu pracy: sprzeciwu wobec prawa liberalizującego otwarcie sklepów oraz upowszechniania dobrych praktyk łagodzenia ujemnych skutków zliberalizowanych godzin otwarcia sklepów poprzez negocjacje zbiorowe.

Podczas spotkania w dniu 16.03.2012 r. omówiono także stan jakości zatrudnienia w sektorze handlu. Kolega Alfred Bujara zapoznał pozostałych uczestników z negatywnym i wciąż narastającym zjawiskiem umów cywilno-prawnych w sektorze handlu w Polsce.

Na zakończenie Laila Castaldo z UNI Europa Handel przedstawiła stan dialogu społecznego na poziomie europejskim w sektorze handlu, zaś Frieda de Koninck zapoznała uczestników zebrania z Kampanią Czystych Ubrań.

Translate »