W dniu 8.10.2013r. przed Zjazdem UNI Global Commerce, w Buenos Aires odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej UNI Europa Handel, w którym wziął udział Alfred Bujara –wiceprzewodniczący UNI Europa Handel. Podczas tego posiedzenia  przedstawiono nominacje do Komitetu Światowego UNI Handel. Głosami organizacji afiliowanych UNI z Europy Środkowej Kol. Alfred Bujara został wskazany jako kandydat na członka rzeczywistego tego Komitetu, a Kol. Viorel Stratulat z FSC z Rumunii – na jego zastępcę. Ponadto Grupa Sterująca omawiała sytuację związków w sieciach ponadnarodowych, a także działanie Europejskich Rad Zakładowych. Mając na uwadze trudną sytuację NSZZ „Solidarność” w Jysk Polska Kolega Bujara wezwał do zakończenia okresu przejściowego w działaniu ERZ w Jysk oraz do włączenia przedstawiciela Polski w skład tej Rady. W trakcie dyskusji na temat czasu pracy w handlu oraz form zatrudnienia w sieciach ponadnarodowych w Europie, a także podczas podsumowania warsztatu, który odbył się w Warszawie w ramach Projektu UNI Europa i Eurocommerce w kwietniu br., przedstawiciel NSZZ „Solidarność” podkreślił trudną sytuację pracowników sektora handlu pracujących poza Kodeksem pracy. Zawnioskował również o porównanie kosztów osobowych, ponoszonych przez sieci  w Europie Środkowej i Zachodniej, a także o zbadanie obciążenia praca w różnych częściach Europy. W trakcie posiedzenia omawiano projekt programu europejskiego dialogu społecznego na lata 2014/2015, a także priorytety robocze do następnego Zjazdu UNI Europa Handel, który ma się odbyć w roku 2015.

Podczas Zjazdu UNI Commerce Global, który odbył się również w Buenos Aires w dniach 9 – 11 października 2013, uchwalono szereg dokumentów, wśród nich dwa najważniejsze: plan działania związków zawodowych na lata 2013 – 2017, a także uchwałę w sprawie zrzeszania i porozumień światowych związków zawodowych. Podkreślono w niej wpływ światowego kryzysu ekonomicznego na sektor handlu, wskazano trendy i wyzwania w światowym sektorze handlu, podkreślono konieczność wzmocnienia siły związków zawodowych, wskazano na odpowiedzialność korporacyjną i łańcucha dostaw. Podczas debaty poświęconej wpływowi kryzysu ekonomicznego na sektor handlu oraz warunków pracy niepewnej w sektorze handlu, Kolega A. Bujara zabrał głos jako przedstawiciel Europy Środkowej, wskazując na złe warunki pracy w polskim handlu wielko powierzchniowym, a także na starania, które podejmuje NSZZ „Solidarność”, aby im przeciwdziałać.

Zjazd zakończyły wybory przewodniczącego Światowego Komitetu Sterującego, którym został Kol. Pat O’Neill ze związku UFCW ze Stanów Zjednoczonych. Zjazd dokonał także wyboru członków rzeczywistych i ich zastępców do Komitetu Światowego UNI Handel. Kol. Alfred Bujara został wybrany na członka tego Komitetu. W zjeździe tym uczestniczyli działacze związkowi z całego świata, w tym z Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii

1_BA Projekt glownej uchwaly 30 09 13

2_BA plan dzialania 30 09 13

 

Translate »