Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” w imieniu członków naszego Związku, działających na rynku bankowym,  w tym członków działających w Banku BPH, popierając działania Komisji Nadzoru Finansowego służące utrzymaniu stabilnego, wiarygodnego i dobrze skapitalizowanego sektora bankowego pragnie zwrócić uwagę Komisji na poważne obawy NSZZ „Solidarność” w zakresie przyjętej strategii sprzedaży akcji Banku BPH i przejęcia pracowników zatrudnionych w tym Banku.

Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” rozumie i popiera prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego politykę zakładającą  możliwość wyrażenia zgody na sprzedaż akcji tego Banku podmiotowi zagranicznemu a nie innemu bankowi polskiemu, celem uniknięcia zwiększonej koncentracji w sektorze bankowym.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku sprzedaży BPH jednemu z podmiotów obecnych na rynku polskim o zorganizowanej już infrastrukturze i sieci oddziałów taka zgoda oznaczałaby utratę części istniejących miejsc pracy. Bank BPH należał uprzednio do czołowych banków komercyjnych działających w Polsce, dlatego należy mieć na uwadze stabilność zatrudnienia osób pracujących w tym banku oraz dobro całego systemu bankowego w naszym Kraju. Biorąc pod uwagę  powyższe, zwracamy się do Pana Przewodniczącego z prośbą, aby w swojej decyzji o przejęciu Banku BPH przez inwestora strategicznego Komisja Nadzoru Finansowego zawarła warunek respektowania standardów dialogu społecznego, pozwalających na prowadzenie rozmów ze stroną społeczną w zakresie pakietu gwarancji zatrudnienia, wprowadzenia pakietu przekwalifikowania zawodowego i systemu odpraw przy dobrowolnych odejściach. Według naszych szacunków, przy liczbie pracowników wynoszącej ok. 6 tysięcy osób, przejęcie Banku przez inwestora strategicznego obecnego na rynku polskim może spowodować ryzyko utraty nawet 3 tysięcy miejsc pracy.

Mając powyższe na uwadze, Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” dostrzega potrzebę przyjęcia wskazanych wyżej, specjalnych warunków sprzedaży akcji Banku BPH inwestorowi strategicznemu, co ochroniłoby miejsca pracy i ograniczyło lub wyeliminowało negatywne skutki społeczne planowanych zmian własnościowych.

 

Translate »