W ramach grupy roboczej „Wiener Dialog” 13-15 października br. w Wiedniu odbyło się regularne spotkanie związkowców sektora handlu z Austrii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Chorwacji i Polski. Spotkanie to poświęcone zostało zagadnieniom pracy „niepewnej”, w czasie którego odbyły się dwie konferencje. Przedstawiciele z poszczególnych krajów przedstawiali sytuacje w ich kraju oraz regulacje prawne dotyczące ww. zagadnienia. Dyskutowano o możliwych wspólnych działaniach, mających na celu polepszenie sytuacji pracowników pracujących w warunkach pracy niepewnej.

Przewodniczący Sekcji Alfred Bujara przedstawił sytuację pracowników pracy niepewnej w Polsce podkreślając, że ze strony pracodawców w ramach elastycznych form zatrudnienia wciąż występują patologiczne zjawiska łamania praw pracowniczych i związkowych na znaczną skalę. Szczególnie dotyczy to pracowników tymczasowych i leasingowych. Przewodniczący podkreślił, że pracodawcy nadużywają formy zatrudniania pracowników na czas określony. Związek Zawodowy „Solidarność” stoi na stanowisku, że główna formą wykonywania pracy powinny być umowy o pracę na czas nieokreślony, które gwarantują powszechną ochronę trwałości i wykonywania umów o pracę – dzięki Kodeksowi Pracy.

Ponadto uczestnicy dyskutowali o podpisaniu sektorowej umowy ramowej, określającej minimalne standardy zatrudnienia w handlu w ramach państw UE.

 

 

Translate »