Rada Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje Panią Premier, że wyraża poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 16 sierpnia 2007 r. Mając na uwadze, identyfikowane od chwili uchwalenia obowiązującej ustawy, ryzyko operacyjne, w tym najbardziej kluczowe – ryzyko kadrowe, popieramy wniosek o przesunięcie terminu „wydzielenia” Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB) ze struktur Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 stycznia 2013 r.

Pełna treść listu

Translate »