Calińska i Broda w Szwecji

W dniach 17 – 18 marca w Malmo w Szwecji odbyło się posiedzenie Komitetu Polityki Przedsiębiorstw IndustriALL European w którym uczestniczyli przedstawiciele Związków Zawodowych z 16 krajów Europy zrzeszonych w IndustriALL European. Poświęcone było bardzo istotnym problemom z którymi obecnie wzmagają się Związki Zawodowe w Europie.

Dyskutowano jak radzić sobie z restrukturyzacją przedsiębiorstw w Europie, jak się porozumiewać i wymieniać doświadczenia aby utrzymać miejsca pracy o odpowiedniej jakości, jak zwiększyć uzwiązkowienie.  Praca tymczasowa, zaniżanie wynagrodzeń, czas pracy staje się problemem dla coraz większej ilości krajów, nie tylko ze środkowej i południowej Europy. Stwierdzono, że mamy te same problemy tylko rozwiązujemy je różnie i mamy różne uregulowania prawne i kulturę dialogu społecznego. Uznano, że potencjałem jest  kilkaset istniejących w przedsiębiorstwach Europejskich Rad Zakładowych . Jest to narzędzie dla Związków Zawodowych do dialogu i wpływu na decyzje pracodawców. Przygotowano projekt stanowiska Komitetu, które powinno być przedstawione Parlamentowi Europejskiemu. Restrukturyzacja  przedsiębiorstw, coraz bardziej pogłębiające się nierówności pomiędzy pracownikami w Europie stały się podstawą przyjętej rezolucji w której między innymi członkowie Komitetu uznali konieczność zwrócenia uwagi na te problemy Unii Europejskiej. Zaproponowałam ujęcie żądania określenia na szczeblu Europejskim minimalnych ramowych ustaleń dotyczących zatrudnienia na umowy tymczasowe, minimalnego wynagrodzenia, czasu pracy oraz konieczności doprecyzowania zakresu konsultacji i obowiązku przekazywanych informacji do Rad Pracowników gdyż w poszczególnych krajach bywa z tym problem.

Omówiono przykłady dobrych praktyk funkcjonowania ERZ oraz przedstawiono informację o toczących się renegocjacjach umów z ERZ.

Małgorzata Calińska Mayer

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com