Nie dla podatku od miedzi i srebra

Przewodniczący Komisji Zakładowych i Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi wystosowali stanowisko do premier Ewy Kopacz w sprawie wyniszczania KGHM przez podatek od miedzi i srebra.

My niżej podpisani przedstawiciele Komisji Zakładowych, zrzeszonych w Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność, domagamy się podjęcia działań zmierzających do zaprzestania niszczenia naszych miejsc pracy i całego regionu.

Mimo powzięcia przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. pełnej informacji o „wpływie podatku od wydobycia niektórych kopalin na KGHM Polska Miedź S.A. oraz gospodarkę Polski”, przyjęcia w harmonogramie pracy punktu mówiącego o zajęciu się tym problemem w dniu 26 stycznia br. i pomimo przygotowania stosownego projektu Uchwały przez członka zespołu Rady Nadzorczej Józefa Czyczerskiego, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa w Radzie zrobili wszystko aby uniknąć przyjęcia stosownej Uchwały. Jest to bezwzględny dowód świadczący o wzięciu przez tych ludzi odpowiedzialności za niszczenie przemysłu miedziowego w Polsce i kierowanie się doraźnym interesem politycznym, a nie dobrem Spółki zgodnie z art. 483 KSH ponoszą pełną odpowiedzialność.

Opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra wprowadzone w Polsce ustawą z dnia 2 maja 2012r. skutkowało zapłaceniem przez KGHM do budżetu Państwa ok. 4,5 mld PLN. W latach 2012-2014 KGHM odprowadził w postaci podatków, opłat i należności prawnych do budżetu centralnego i samorządów ok. 17 mld PLN. Rynek miedzi i srebra jest rynkiem globalnym i musimy brać pod uwagę obowiązujące obciążenia podatkowe w poszczególnych krajach z którymi musimy konkurować. Z analiz bezspornie wynika, że efektywna stawka podatkowa dla KGHM w Polsce jest o ok. 30,1% wyższa niż miało by to miejsce w Australii Południowej – państwie o najwyższym podatku w świecie. Aby zrównać poziom obciążeń podatkowych dla KGHM, ze średnim poziomem obciążeń pozostałych państw, które są graczami na tym rynku trzeba by było obniżyć o ok. 67% w stosunku do obowiązujących obciążeń.

Wprowadzony podatek drastycznie wpływa na gwałtowny spadek rentowności bieżącej działalności funkcjonujących kopalń w KGHM Polska Miedź S.A. ale także na ocenę opłacalności nowych inwestycji w sektorze wydobywczym miedzi i srebra w Polsce. Zaniechanie lub opóźnienie takich inwestycji pociąga za sobą nieodwracalne konsekwencje gospodarcze, których zasięg nie ogranicza się wyłącznie do KGHM Polska Miedź S.A. czy do woj. Dolnośląskiego. Jego skutki, poprzez powiązania KGHM z resztą gospodarki będą odczuwalne także w wielu innych sektorach. Ograniczenie produkcji o 10% doprowadzi do łącznego spadku wartości dodanej brutto w Polsce o ok. 1,8 mld PLN rocznie (ok. 0,1% PKB Polski z 2012 r.), redukcję zatrudnienia w gospodarce o ok. 8,7 tys. osób oraz utraty ok. 798 mln PLN dochodu rocznie przez sektor finansów publicznych.

Wprowadzenie podatku od kopalin doprowadziło do istotnego zmniejszenia przepływów z działalności operacyjnej KGHM. Tym samym finansowanie inwestycji wymaga pozyskiwania przez Spółkę finansowania dłużnego. Zgodnie z prognozą Spółki, przy obowiązującej formule podatku od wydobycia niektórych kopalin, łączna wartość zadłużenia KGHM wzrasta aż do lat 2017-2018, gdy osiągnie poziom ponad 12,5 mld PLN. Wzrost zadłużenia jest związany z realizacją programu rozwoju. W efekcie, podatek od wydobycia niektórych kopalin w obecnej formie stawia pod znakiem zapytania szereg projektów inwestycyjnych KGHM Polska Miedź S.A. Brak inwestycji w nowe kopalnie i rozwój niezbędnej infrastruktury oznacza stopniowy spadek wydobycia miedzi i srebra z powodu sczerpywania obecnie eksploatowanych złóż, aż do całkowitego wygaszania wydobycia i to w bardzo krótkim czasie.

Informacja Rady Ministrów przedłożona Sejmowi koncentruje się wyłącznie na przeszłości i bieżących danych, pomija natomiast prognozy dotyczące kształtowania się w przyszłości zmiennych kluczowych z punktu widzenia działalności wydobywczej. W szczególności, materiał Rady Ministrów nie uwzględnia potrzeb inwestycyjnych stanowiących nieodłączny element działalności wydobywczej, w tym pomija wpływ podatku miedziowego na rentowność potencjalnych inwestycji. W tym kontekście należy wskazać, że w informacji RM nie uwzględniono, że w pierwszych latach obowiązywania podatku ceny miedzi i srebra kształtowały się wyjątkowo korzystnie na tle historycznym. Obecnie ceny są już znacznie niższe. Ponadto, trudno zrozumieć, dlaczego w materiale RM wskazuje się, że to pogorszenie warunków cenowych jest „okresowe”, podczas gdy proces ten trwa już od ubiegłego roku. Autorzy opracowania RM nie wspominają ponadto o utrzymującej się wzrostowej tendencji kosztów wydobycia, która w oczywisty sposób wpływa na rentowność Spółki, zarówno bieżącą, jak i przyszłą projektów. Biorąc pod uwagę fakt, że Minister oceniając skutki funkcjonowania podatku ograniczył się wyłącznie do jednostronnej analizy danych za lata 2012-2013, a nie uwzględnił przedstawianych prognoz dotyczących wpływu podatku na sytuację KGHM w przyszłości, kluczowe jest wprowadzenie cyklicznych przeglądów skutków funkcjonowania podatku od wydobycia niektórych kopalin tak, aby zagwarantować prawny mechanizm dla monitoringu skutków podatku i wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych w przypadku pogłębienia się istotnych negatywnych konsekwencji w przyszłości.

Biorąc powyższe pod uwagę, domagamy się natychmiastowych zmian w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin w celu umożliwienia Polskiej Miedzi skutecznego funkcjonowania na rynku międzynarodowym na warunkach porównywalnych do światowych konkurentów i tym samym, w celu dania Spółce szansy niezagrożonej kontynuacji działalności.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com