Solidarność w MOPS wysyła kolejne pismo do prezydenta

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MOPS w Legnicy ponownie zwróciła się do Prezydenta Legnicy o udzielenie konkretnej odpowiedzi na zgłoszone postulaty o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2022 rok przeznaczonych na wzrost płacy zasadniczej o 1000 zł dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy. W przesłanym do nas piśmie Prezydent Legnicy nie podał żadnych konkretnych informacji dotyczących tych środków.

Nadmieniamy, że w 2022 roku wynagrodzenie zasadnicze na poziomie płacy minimalnej będzie otrzymywać niemalże 300 osób zatrudnionych w MOPS i DPS. Jest to sytuacja tym bardziej skandaliczna, że rekordowa inflacja (utrzymująca się na poziomie 5%) realnie obniża nasze wynagrodzenia, co powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu budżetu miasta.

Pod pismami skierowanymi do Prezydenta Legnicy popierającymi działania Związku podpisali się niemal wszyscy pracownicy, co świadczy o dużej determinacji załogi. Otrzymali odpowiedź identycznej treści jaka została przesłana do Związku. Sytuacja ta jest upokarzająca dla pracowników, czują się zlekceważeni. W przesłanym piśmie Prezydent wspomina o wsparciu w okresie epidemii dla pracowników. Zapewnienie podstawowych środków ochrony osobistej oraz odpowiednia organizacja pracy jest jednak obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z obowiązujących przepisów. Oznacza to, że środki na ten cel powinny być zabezpieczone w budżecie miasta, niezależnie od środków na podwyżki dla pracowników.

Niskie zarobki powodują braki kadrowe, w chwili obecnej w MOPS i DPS nie ma podań o pracę m.in. na stanowisko pracownika socjalnego, psychologa, wychowawcy, pielęgniarki. Pracownicy w DPS myślą o zmianie pracy na sektor służby zdrowia. Zaniedbania płacowe
w perspektywie czasu spowodują obniżenie jakości usług dla mieszkańców Legnicy.

Prezydent odnosi się do sytuacji gospodarczo – finansowej Legnicy, wskazując na konieczność oszczędności w związku z pandemią. Ze sprawozdania finansowego za 2020 rok dowiedzieć się jednak można o nadwyżce budżetowej w wysokości ponad 4,7 mln zł.  Nadmienić przy tym należy, że nie otrzymaliśmy podwyżki od 2019 roku – pandemia nie tłumaczy więc w żadnym wypadku zaniedbań płacowych. Nie można zapomnieć przy tym, że my pracownicy również jesteśmy mieszkańcami Legnicy i również odczuwamy skutki obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Uważamy, że docenienie pracy pracowników powinno odzwierciedlać się w poziomie ich wynagrodzeń, za który odpowiadają władze miasta. Pracownicy słowami uznania nie zapewnią godnego bytu swoim dzieciom i nie opłacą rachunków. W związku z powyższym oczekujemy podjęcia przez Prezydenta Legnicy stosownych działań. W wypadku niespełnienia naszych postulatów   zorganizujemy akcję protestacyjną oraz skorzystamy z odpowiednich procedur zawartych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com