Tarcza 5 – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

Ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza  5.0)  została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639 i weszła w życie w dniu 16.10.2020 r.

Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej:

1. świadczenie postojowe

Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust.3 Tarczy 5.0.).

Prawo do świadczenia postojowego będą mieli zamieszkujący na terytorium RP, mający obywatelstwo RP lub Państwa Członkowskigo UE/ EFTA/ Konfedenracji Szwajcarskiej lub będący cudzoziemcami przebywającymi legalnie na terytorium RP agenci i przewodnicy turystyczni, którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z żadnego innego tytułu, jeżeli odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej wskutek COVID-19.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 79.90.A, świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:

1)     zawiesiła prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.;
2)     działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

2. dodatkowe świadczenie postojowe

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest:

  • transport turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. (art. 15zsTarczy 5.0.). Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 3 w zw. z art. 15zsust. 6 Tarczy 5.0.).

3. zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zgodnie z najnowszymi zmianami – Tarczą 5.0 – wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na rzecz ochrony miejsc pracy u podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. (art. 31 zo ust. 8 Tarczy 5.0.)

Co więcej, zgodnie z art. 31 zo ust. 9 Tarczy 5.0. opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291).

kzd, dcz

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com