Solidarność oświatowa protestuje przeciwko obniżaniu wynagrodzeń

Szanowny Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica

W imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 i nr 2 w Legnicy niżej przedstawiamy Stanowisko nr 1/2020 przyjęte przez prezydia obu organizacji 2 kwietnia 2020 roku ws. planowanych zmian w arkuszach organizacji pracy legnickich placówek oświatowych:

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy  oraz Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 2 w Legnicy stanowczo  protestują przeciwko wykorzystywaniu obecnej sytuacji do obniżania wynagrodzeń nauczycielom poprzez zmiany arkuszy  organizacji pracy placówek prowadzące do zmniejszenia wymiaru czasu pracy.

Szczególnie kuriozalne jest oczekiwanie władz Miasta Legnicy, aby zmiany w arkuszach obowiązywały wstecz od 25 do 31 marca br. – już po wykonaniu obowiązków pracowniczych przez nauczycieli.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 493) stwierdza się, że za organizację realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odpowiada dyrektor jednostki systemu oświaty.

Naszym zdaniem właśnie dyrektor najlepiej wie, czy istnieje potrzeba zmiany sposobu realizacji programu nauczania i czy zlecone wcześniej zadania są obecnie realizowane przez nauczycieli.

Ponadto przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) jasno określają zadania dyrektora oraz zakres dopuszczalnej ingerencji w działalność szkoły lub placówki – a za taką uważamy wytyczne przekazane dyrektorom przez organ prowadzący w dniu 31 marca br.

W załączeniu przesyłamy opinię prawną przygotowaną przez mec. Tomasza Gryczana, z której wynika, że wynagrodzenie w związku z okresem reorganizacji zajęć szkolnych z powodu epidemii powinno być wypłacone w całości łącznie z godzinami ponadwymiarowymi (poza warunkami pracy) nie tylko od 25 marca 2020 r., ale również wcześniej, czyli od 12 marca 2020 r.

Mamy nadzieję, że zawarte w opinii argumenty przekonają Państwa do zmiany stanowiska.

Podobnie jak Dolnośląski Kurator Oświaty stoimy na stanowisku, że w obecnej sytuacji „cała energia nauczycieli i dyrektorów musi zostać skierowana na pracę z uczniami”.

Za Prezydium KM nr 1 Ewa Kosiorowska
Za Prezydium KM nr 2 Stanisława Aleszczyk-Smulska

 

W załączeniu stanowisko oraz opinia prawna:

Stanowisko z 2 kwietnia 2020-1

Opinia prawna-wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com