Zwolnienia z podatku 

Ustawodawca od stycznia 2018 roku zwiększył kwotę wolna od podatków na zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Dodatkowo zwolnione są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci  z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości.

Do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 1000 zł ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

Ważne:
Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Nie zapomniano również o emerytach. Wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł

Utrzymane zostało zwolnienie podatkowe z tytułu wypłat jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych.

Podstawa prawna:
Art. 21, ust. 1 pkt 9, pkt 9a, pkt 26a, 38, pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Piotr J. Jóźwiak
radca prawny
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com