Spór zbiorowy w Hucie Miedzi Głogów

29 maja związkowcy wystosowali do pracodawcy pismo, informujące o wszczęciu sporu zbiorowego w Hucie Miedzi Głogów. 

W związku z zaprzestaniem negocjacji ze strony pracodawcy, których celem był wzrost premii regulaminowej kosztem nagród tzw. motywacyjnych organizacje związkowe działające w Hucie Miedzi Głogów: NSZZ „Solidarność”, ZZ „Polska Miedź”, ZZ Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór”, działając w oparciu o przepisy art. 7 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55 poz. 236 z późniejszymi zmianami) domagają się:

 1. Wzrostu funduszu premiowego, o którym mowa w §1, ust. 2, pkt. a) Regulaminu Premiowania i nagradzania pracowników HM Głogów do wysokości od 35% do 50% płac zasadniczych oraz zmianę w zapisach dotyczących indywidualnej premii miesięcznej w § 2 ww. Regulaminu „Minimalna wysokość premii miesięcznej wynosi 35 % płacy zasadniczej.”

 1. Wzrostu w 2017 r. wynagrodzeń pracowników na zasadach indywidualnych przeszeregowań – minimum 30% zatrudnionych przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu na tym poziomie w kolejnych dwóch latach tak by w przeciągu 3 lat przeszeregowaniami objąć 100% załogi.

 1. Poprawy warunków pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie występuje praca ciężka, bardzo ciężka oraz wyczerpująca, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych przepisami norm czynników szkodliwych i toksycznych, w szczególności:

 1. ustalenie dodatkowych przerw wypoczynkowych w pracy, lub jeżeli nie jest o możliwe wprowadzenia skróconego do sześciu godzin czasu pracy,

 2. ustalenie minimalnej liczby pracowników mogących wykonywać te prace z zachowaniem wszelkich zasad bhp,

 3. w przypadku stosowania przestarzałych technologii (np. Wydział P-7 elektrorafinacja) zmiana jej na technologię ograniczającą wysiłek fizyczny pracowników.

Ponadto wnosimy żądanie przedstawienia następujących danych i informacji:

 1. wskaźniki techniczno ekonomiczne dla Oddziału HM Głogów na 2017 rok, w tym planowany fundusz wynagrodzeń i zatrudnienie,

 2. aktualne wyniki badań czynników szkodliwych, toksycznych w tym rakotwórczych na stanowiskach pracy a w szczególności badań ołowiu i arsenu.

Nieuwzględnienie powyższych żądań w terminie ustawowym prosimy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego zgodnie z art. 7 ww. ustawy.

W oparciu o przepisy art. 8 ww. ustawy prosimy o zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o wszczętym sporze zbiorowym.

====

W dniu 10 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie stron uczestniczących w sporze zbiorowym w Hucie Miedzi „Głogów”. Ze strony społecznej w spotkaniu uczestniczyły ZZ „Polska Miedź”, NSZZ „Solidarność”, ZZPTiA „Dozór”, ze strony pracodawcy: dyrekcja HM Głogów, radca prawny, kierownicy działu kadr i BHP.

 • W punkcie 1 sporu jest wstępna zgoda dyrekcji na zmiany w regulaminie premiowania polegające na włączeniu premii motywacyjnej w premię stałą miesięczną.

 • W punkcie 2 Związki Zawodowe podtrzymały swoje stanowisko przeszeregowania 30% załogi w każdym roku przez okres 3 lat tak aby wzrost stawek objął około 100% załogi.

 • W punkcie 3 Dyrekcja zadeklarowała wystąpienie do Zarządu KGHM o zaprzestanie obniżania zatrudnienia w HMG oraz o możliwości zwiększenia obsad na stanowiskach gdzie występuje praca ciężka, bardzo ciężka lub wyczerpująca.

W najbliższym czasie odbędzie się kolejna tura rokowań.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com