Odpowiedź Ministra Energii na pismo KSGiE NSZZ „Solidarność”

W dniu 17 maja 2017 r. Przewodniczący Kazimierz Grajcarek w imieniu Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZSolidarnośćwystosował pismo do premier Beaty Szydło poruszające 16 najbardziej palących problemów branży górniczej i energetycznej. Wśród nich znalazły się dwie kwestie zgłoszone przez Sekcję Krajową Górnictwa Rud Miedzi NSZZSolidarność. W imieniu Premier Beaty Szydło odpowiedzi udzielił Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Odpowiedź jest mocnoniesatysfakcjonująca, dlatego dojdzie do spotkania w Katowicach w celu sprecyzowania problemów i uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień.

Jak pisaliśmy w Pryzmacie z 31 maja 2017 r. (nr 9/2017) zmiany w kraju jedynie w części idą we właściwym kierunku. W dalszym ciągu istnieje wiele problemów i niezałatwionych spraw, którymi rząd powinien zająć się priorytetowo. Są też takie, które rząd realizuje przeciwnie do oczekiwań NSZZ „Solidarność”. W piśmie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” poruszono różnorodne tematy zaczynając od problemów z rozbudową infrastruktury energetycznej, przez sprawy Polskiej Miedzi, kończąc na problemach górnictwa węgla kamiennego. Skupmy się jednak na naszym regionie. Poniżej zamieszczamy dwa zagadnienia dotyczące Polskiej Miedzi, poruszone przez Sekcję Krajową Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wraz z odpowiedzią Ministra Energii:

1. Przyjęcie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.o zasadach zarządzania mieniem państwowym(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późniejszymi zmianami), która w art. 19 i art. 45 jest ewidentnie sprzeczna z art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.o komercjalizacji i prywatyzacji(Dz. U. z 2013 r. poz. 981 z późniejszymi zmianami). Prowadzi to do sprzeczności i ma na celu ewidentnie wyeliminowanie wyboru rzeczywistych przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych w spółkach ze znaczącym udziałem skarbu państwa.

Odp. Ministra Energii: W aktualnym stanie prawnym kwestie związane z powoływaniem przedstawicieli pracowników do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa powstałych w wyników komercjalizacji regulowane zarówno ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, jak i ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ustawa o zasadach zarządzenia mieniem państwowym, która weszła w życie w dniu l stycznia 2017 r. wprowadziła nowy model zarządzania mieniem państwowym, w tym w zakresie wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. Jednym z elementów tego modelu jest określenie w art. 19 przywołanej ustawy nowych wymogów dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, wskazywanych przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej. W nowym porządku prawnym osoba wybrana przez pracowników, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, do rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji, powinna zostać dodatkowo wskazana (rekomendowana) właściwemu organowi spółki (tj. zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu), przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (Prezesa Rady Ministrów, innego członka Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną), zgodnie z art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Po spełnieniu przez osobę wybraną do rady nadzorczej spółki przez pracowników wymogów określonych w art. 19 ust. l pkt l i pkt. 3-6 oraz ust. 5 przywołanej ustawy, a w szczególności po uzyskaniu przez osobę pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów/akcji należących do Skarbu Państwa jest obowiązany wskazać osoby zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu spółki, jako kandydata na członka. organu nadzorczego, a zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie, jest obowiązane podjąć uchwałę powołującą w skład rady nadzorczej osobę wybraną przez pracowników.

Odnosząc się natomiast do obowiązujących w Ministerstwie Energii postanowień w zakresie powoływania członków rad nadzorczych uprzejmie informuję, jedynie Zarządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. reguluje zasady i tryb doboru kandydatów do rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, wobec których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, i jest ono zgodne z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. Brak rozstrzygnięć dotyczących wprowadzonego przez rząd PO-PSL podatku od miedzi i srebra, mimo składanych jednoznacznych przedwyborczych deklaracji politycznych przedstawicieli obecnego rządu RP.

Odp. Ministra Energii: Sprawa była przedmiotem rozważań Rządu w 2015 r. oraz w 2016 r. Należy przypomnieć, że konstrukcja stawek podatkowych umożliwia reagowanie na zmieniającą się sytuację ekonomiczną. W mniej sprzyjającym otoczeniu rynkowym przedsiębiorca prowadzący działalność wydobywczą miedzi i srebra jest mniej dotknięty podatkiem. W okresie gdy zyski realizowane przez tego przedsiębiorcę wzrastają, państwo w większym stopniu w nich partycypuje.

W podsumowaniu pisma Ministra Energii możemy przeczytać:

Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić Pana Przewodniczącego (Kazimierza Grajcarka – redakcja), wszystkie zagadnienia związane zarówno z rozwojem branży górnictwa i energetyki, jak również tworzeniem odpowiednich warunków do jej funkcjonowania, będą szczegółowo omawiane na poszczególnych Zespołach Trójstronnych. Niemniej jednak informuję, ewentualne wątpliwości mogą zostać wyjaśnione na zwołanych Zespołach Trójstronnych do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz do spraw Branży Energetycznej w terminie uzgodnionym z Panem Przewodniczącym.

Zgłaszam także gotowość, wraz z ministrem Grzegorzem Tobiszowskim, odbycia osobistych spotkań z Panem Przewodniczącym, a jeżeli uzna Pan za zasadne, to także z udziałem Prezydium Sekretariatu.

Tak też się stanie, bo Niezależny Samorządny Związek ZawodowySolidarność, pisząc bardzo dyplomatycznie, jest skrajnie rozczarowany uzyskaną odpowiedzią na zadane pytania i przedstawione problemy. W Katowicach na 17 lipca 2017 r. zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Energii z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZSolidarność. W rozmowach zostaną poruszone wszystkie podniesione kwestie, w tym dwie dotyczące Polskiej Miedzi. O przebiegu spotkania poinformujemy w kolejnym numerze Pryzmatu.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com