O przyszłości oświaty. „Solidarność” po spotkaniu w MEN

Likwidacja „godzin karcianych”, zmiany w zakresie funkcjonowania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, zasady gratyfikacji finansowej dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowego profesora oświaty – to główne tematy spotkania minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.
– Cieszymy się, że tematem pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi jest Karta Nauczyciela, ustawa, która jest swego rodzaju ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, że nie rozmawiamy o jej likwidacji, czym byliśmy przez ostatnie lata straszeni i czemu skutecznie się przeciwstawiliśmy, lecz jej pozytywna zmiana. O likwidację tzw. „godzin karcianych” Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postulowała od wielu lat – podkreśliła w wypowiedzi Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.
Przewodnicząca delegacji NSZZ „Solidarność” pozytywnie odniosła się również do zmian w zakresie wypłacania jednorazowej gratyfikacji w związku z otrzymaniem tytułu „profesora oświaty”. Będzie to związane ze zwiększeniem liczby przyznanych tytułów profesora oświaty z 10 do 25 rocznie. Gratyfikacja finansowa ma wynosić 18 tys. brutto.
Odnośnie zmian w pracach komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli NSZZ „Solidarność” podziela pogląd, że zmiany są konieczne, m.in. przeniesienie zapisów z rozporządzenia do ustawy. Szczegółowe uwagi Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania prześle do MEN w najbliższym czasie.
Wiceprzewodnicząca KSOiW podkreśliła także, że w nowelizacji Karty Nauczyciela należałoby zapisać w art. 42 ujednolicone pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych). Obecnie pensum tych nauczycieli jest różne i określane przez organy prowadzące. W tej sprawie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zwracała się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który podzielił zdanie naszego Związku, że pensum tych nauczycieli należy ujednolicić i określić w ustawie.
Zmian, zdaniem NSZZ „Solidarność”, wymaga także ustawa o systemie oświaty, m.in. w zakresie określenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach, a także ustawa dotycząca pracowników administracji i obsługi szkół oraz innych placówek oświatowych dla ujednolicenia i poprawienia zasad wynagradzania, a także warunków pracy tych pracowników.
Przedstawiciele pozostałych central oświatowych związków zawodowych również przychylnie odnieśli się do zaproponowanych przez MEN zmian oraz do propozycji NSZZ „Solidarność”.
Wszystkie związki zawodowe wyraziły gotowość wzięcia udziału w następnych spotkaniach oraz w ogólnopolskiej debacie na temat zmian w polskiej edukacji. W tym kontekście Teresa Misiuk podkreśliła, że pożądanym efektem szerokiej, merytorycznej debaty o polskiej oświacie powinien być taki poziom konsensusu, który mógłby doprowadzić do zawarcia umowy społecznej.
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com