Oferta

Dział Szkoleń Regionu organizuje m.in. następujące szkolenia:

Podstawowe Elementy Zarządzania (24-dniowe) – to cykl szkoleń przeznaczonych dla osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę o zarządzaniu organizacjami. Kurs przygotowuje do skutecznego zarządzania organizacją związkową oraz oceniania sytuacji firmy w oparciu o zdobytą o niej wiedzę. Jedna z sesji poświęcona jest odczytywaniu dokumentów finansowych firmy (rachunek wyników, arkusz przepływów, bilans, itp.). Cykl trwa 1 rok. Składa się z 2 jednodniowych i 11 dwudniowych sesji (raz w miesiącu – piątek i sobota). Występujemy do pracodawcy z wnioskiem o oddelegowanie, podając harmonogram zajęć na cały rok. Sesje projektu:  Start cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania, Elementy zarządzania wg McKinsey & Co., Zarządzanie sobą, Zarządzanie zespołem i grupą, Zarządzanie społecznością, Zarządzanie strategiczne, Elementy rachunkowości, Prawo pracy, Podstawy komunikacji społecznej (2 sesje), Negocjacje (2 sesje), Ewaluacja cyklu. Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia zgodnego z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu MEN i MPiPS ws. zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DZ. U. nr 103, poz. 472 z 1993 r.). Od kandydatów oczekujemy: gotowości do ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy z ludźmi. Zgłoszenia przyjmowane są w Zarządzie Regionu w Legnicy i w oddziałach terenowych Regionu. Odpłatność za udział 1 osoby, w całym cyklu, wynosi 330 zł (30 zł za sesję). Istnieje możliwość rozłożenia należności na trzy raty.

Lider dialogu autonomicznego – część 1 (4-dniowe) – jest to podstawowe szkolenie związkowe, które powinien przejść każdy działacz KZ. Tematyka szkolenia obejmuje m.in.: prawo wewnątrzzwiązkowe, prawo powszechne związane z działalnością związkową oraz zagadnienia związane z zarządzaniem organizacją.

Szkolenie podstawowe z rozwoju Związku (1-dniowe) – szkolenie uświadamiające członkom, że siła Związku leży m.in. w jego liczebności oraz to, że od tej siły zależy powodzenie w negocjacjach – osiągnięcie najwyższych możliwych płac i najlepszych warunków pracy. Jest wstępem do Lidera-2.

Lider dialogu autonomicznego – część 2 (3-dniowe) jest kontynuacją Lidera-1 i  Szkolenia Podstawowego. Podczas tego szkolenia działacze wzbogacają swoją wiedzę o zarządzaniu organizacją m.in. na temat: rozwiązywania problemów, komunikowania się, negocjowania i społecznej inspekcji pracy.

Prawo Pracy – Lider dialogu autonomicznego – część 3 (3-dniowe) – jest to szkolenie, w którym można uczestniczyć po zaliczeniu Lidera-1 i Lidera-2. Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Jest również jedną z sesji PEZ-u.

Zasady działania komisji rewizyjnej, (2-dniowe) członkowie komisji rewizyjnych dowiedzą się na tym szkoleniu jakie są zasady działania komisji rewizyjnej oraz jej uprawnienia

Księgowość w Związku, (2-dniowe) – podczas tego szkolenia osoby, które zajmują się księgowością KZ, a dotychczas nie miały z tym wiele wspólnego mogą poznać podstawowe zasady księgowości.

Społeczna Inspekcja Pracy, 2-dniowe szkolenie otwarte realizowane na zamówienie pracodawców. Zajęcia dotyczą roli i zadań społecznego inspektora pracy, roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy, podstaw prawnych działalności SIP.

Gra w przedsiębiorstwo, 2-dniowa gra symulacyjna, podczas której uczestnicy zarządzając spółką, poznają podstawowe pojęcia ekonomiczne oraz uczą się wypełniać arkusze: planowania decyzji oraz przepływów gotówkowych, rachunku wyników, kapitału obrotowego i bilansów, a na koniec wyceniają przedsiębiorstwo na podstawie wartości księgowej i metodą dochodową z kapitalizacją. Uczą się rozszyfrować druk F-01. Jest również jedną z sesji PEZ-u.

Zarządzanie sobą, 2-dniowe szkolenie, podczas którego można się nauczyć zarządzać własnym czasem oraz poznać służące do tego narzędzia i techniki. Jest również jedną z sesji PEZ-u.

Zarządzanie grupą i zespołem, 2-dniowe szkolenie dotyczące mechanizmów pracy w grupach, sposobów dobierania członków zespołów, sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Jest również jedną z sesji PEZ-u.

Podstawy komunikacji społecznej,
2-dniowe szkolenie poświęcone komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasadom konstruktywnego porozumiewania się interpersonalnego i w organizacjach. Jest również jedną z sesji PEZ-u.

Negocjacje racjonalne,
4-dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają reguły racjonalnych negocjacji, ćwiczą techniki negocjacyjne, uczą się jak przygotować się do różnych etapów negocjacji. Jest również jedną z sesji PEZ-u.

Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” (1-dniowe) – jest to szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących zebrania wyborcze, członków komisji skrutacyjnych i wszystkich zainteresowanych członków Związku.

Wszystkie szkolenia, poza PEZ i SIP, są bezpłatne dla członków NSZZ „Solidarność” z Regionu Zagłębie Miedziowe. Szkolenia stacjonarne rozpoczynają się o godz. 8.30, kończą ok. 15.00. Termin każdego szkolenia wyznaczany jest po zgłoszeniu się na nie co najmniej 12 osób. Uczestników i pracodawcę zawiadamiamy najpóźniej 2 tygodnie przed szkoleniem. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie, elektronicznie lub listownie.

Organizujemy również szkolenia na zamówione przez organizację tematy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com