Zmiany w Kodeksie Pracy

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.  917 ) po art. 221 dodano art.  222 i art. 223

„W ustawie z dnia 10-05-2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018, poz 1000 ustawodawca zmienił przepisy Kodeksu Pracy poprzez dodanie art. 222 i art. 223 tym samym zezwolił pracodawcy na wprowadzenie monitoringu i kontrole poczty elektronicznej. 

 Pracodawca może wprowadzić monitoring jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników , ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Zastosować monitoring w tych pomieszczeniach może nastąpić jeżeli nie zostanie naruszona godności oraz inne dobra osobiste pracownika nie naruszone zostaną zasady wolności i niezależności związkowej. Ustawodawca zachowanie tych zasad widzi poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. 

Pracodawca ma prawo zachować nagrania jedynie przez 3 miesiące. Teren monitorowany musi być zaznaczony w sposób widoczny i czytelny. Pracownicy muszą być o tym poinformowani. 

Służbowa poczta elektroniczna może być kontrolowana jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych przez pracodawcę pracownikowi narzędzi pracy.” 

Piotr J. Jóźwiak
radca prawny
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com