Nie chcemy zakazu łączenia funkcji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej z wyboru załogi

Stanowisko KK nr 16/17 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się zniesienia zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, który został utrzymany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Związek  niejednokrotnie wskazywał, iż przepis ten stanowi przykład ograniczenia praw z powodu  pełnienia funkcji związkowych w zakładzie. Niewłaściwym jest  zarzut używany w uzasadnieniu, że łączenie tych funkcji może rodzić konflikt interesów. Związki zawodowe są aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem życia przedsiębiorstwa.
Z mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związki zawodowe  odpowiadają za sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy oraz bhp.

 Pracownik, będący członkiem rady nadzorczej, bez względu na to czy jest członkiem zarządu zakładowej organizacji, czy takiej funkcji nie pełni, podlega odpowiedzialności jako  członek rady nadzorczej, oraz jako pracownik. Pracownik, przyjmujący na siebie obowiązki członka rady nadzorczej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub umowami spółki.

Prawo wyboru przedstawiciela do rady nadzorczej zostało nadane pracownikom na mocy art. 11 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Natomiast art.13 tejże ustawy formułował pewne ograniczenia dla członków rad nadzorczych, jednak jedynie jednoosobowych spółek skarbu państwa. Zapisy art. 13 ustawy o komercjalizacji zostały przeniesione do ustawy o zasadach zarządzania mieniem w sposób nieprawidłowy, ponieważ zakaz łączenia funkcji został rozszerzony na wszystkie spółki, nie tylko jednoosobowe spółki skarbu państwa.

Jednocześnie należy podkreślić, iż przedstawiciel pracowników w radzie nadzorczej jest wybierany bezpośrednio przez  pracowników. Wynik tych wyborów powinien być uszanowany przez przedstawicieli skarbu państwa. Pracownicy sami oceniają wiedzę merytoryczną kandydatów i oceniają, kto z nich będzie najlepiej sprawował swoją funkcję. Działacze związkowi podnoszą swoje kwalifikacje poprzez m.in udział w szkoleniach,  podczas negocjacji  z  zarządem oraz analizę  dokumentów ekonomicznych, co wpływa pozytywnie  na jakość sprawowanej funkcji członka rady nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com