MEN opublikował kalendarz na rok szkolny 2016/2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Ferie zimowe rozpoczną się 13 lutego, a skończą 26 lutego, natomiast wakacje w przyszłym roku rozpoczną się dopiero 1 lipca.

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego).

2. Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2016 r. (§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3. Ferie zimowe 13–26 lutego 2017 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. (§ 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia)

4. Wiosenna przerwa świąteczna 13–18 kwietnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b) w pozostałych szkołach podstawowych
c) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. b ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)
Uwaga! Procedowany projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada od roku szkolnego 2016/2017 likwidację sprawdzianu.

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – termin ustali CKE
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego

7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9 oraz zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)
28 kwietnia 2017 r. (§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
5 stycznia 2017 r. (§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych 27 stycznia 2017 r. (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia)

10. Egzamin maturalny:  termin ustali CKE
– część ustna
– część pisemna

11. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
– etap pisemny
– etap praktyczny
b) w okresie letnim
– etap pisemny
– etap praktyczny
Terminy ustali CKE (§ 109 ust. 2 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
art. 11 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie termin ustali CKE (art. 9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

13. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 30 czerwca 2017 r. (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

14. Ferie letnie 1 lipca–31 sierpnia 2017 r. (§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia)

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com