Decyzja Prezydium KK nr 155/23 ws. opinii do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia poselski (PIS) projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, którego celem jest utrzymanie do 30 czerwca 2024 r. stawki „0%” na podstawową żywność. Jednocześnie z uzasadnienia projektu nie wynika dlaczego projektodawca zdecydował się na przedłużenie stawki „0%” VAT tylko na okres kolejnych sześciu miesięcy

Decyzja Prezydium KK nr 154/23 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

rezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, na wniosek Muzeum Zimnej Wojny im. Generała Kuklińskiego z siedzibą w Warszawie, wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” w ekspozycji stałej, dotyczącej okresu lat 80-tych XX wieku.

Decyzja Prezydium KK nr 153/23 ws. zgody na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, na wniosek Rady Gminy Luzino, wyraża zgodę na użycie nazwy i znaku graficznego NSZZ „Solidarność” na Schodach Pamięci stanowiących ścieżkę edukacyjną informującą o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Gminy i wsi Luzino.

Decyzja Prezydium KK nr 152/23 ws. wyrażenia zgody na rozszerzenie zasięgu działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji w Gdańsku na pracodawców prowadzących działalność na terenie innego regionu niż region rejestrujący tę organizację

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy postanowień § 1 Uchwały KK nr 30/15 ws. zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz Uchwały KK nr 23/16 ws. scedowania na Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uprawnienia wynikającego z § 1 Uchwały KK nr 30/15, wyraża zgodę na rozszerzenie zasięgu działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku prowadzonego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”, na Komendę Powiatową Policji w Bytowie wraz z podległymi komisariatami znajdującymi się na terenie działania Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Decyzja Prezydium KK nr 151/23 ws. wyrażenia zgody na rozszerzenie zasięgu działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji w Gdańsku na pracodawców prowadzących działalność na terenie innego regionu niż region rejestrujący tę organizację

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na mocy postanowień 1 Uchwały KK nr 30/15 ws. zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz Uchwały KK nr 23/16 ws. scedowania na Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uprawnienia wynikającego z § 1 Uchwały KK nr 30/15, wyraża zgodę na rozszerzenie zasięgu działania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników i Funkcjonariuszy Policji w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Podstawowych Jednostek Organizacyjnych Związku prowadzonego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność”, na Komendę Powiatową Policji w Kwidzynie wraz z podległymi komisariatami znajdującymi się na terenie działania Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”.

Decyzja Prezydium KK nr 150/23 ws. etatu dla członka KKR

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, na mocy § 2 Uchwały KK nr 26/23 ws. ustalenia wysokości miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru, w związku z wnioskiem KKR – postanawia zatrudnić Zastępcę Przewodniczącej KKR – Marka Mazurka w wymiarze 3/4 etatu, z wynagrodzeniem w wysokości 0,8 – krotnego wynagrodzenia Przewodniczącego KK proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Decyzja Prezydium KK nr 149/23 ws. upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu NSZZ „Solidarność”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 42 ust.7 Statutu NSZZ „Solidarność” upoważnia do składania oświadczeń woli w imieniu NSZZ „Solidarność”:
Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej
Jerzego Jaworskiego – Zastępcę Przewodniczącego KK/Skarbnika KK
Grzegorza Adamowicza – Zastępcę Przewodniczącego KK/Sekretarza KK Macieja Kłosińskiego – Zastępcę Przewodniczącego KK
Bartłomieja Mickiewicza – Zastępcę Przewodniczącego KK.

Do skutecznego złożenia oświadczenia woli w imieniu NSZZ „Solidarność” wymagane jest współdziałanie dwóch z wyżej wymienionych osób.

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Jednocześnie traci moc decyzja Prezydium KK nr 163/18.

Decyzja Prezydium KK nr 148/23 ws. wykreślenia MKK PKP S.A. z Krajowego Rejestru Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych

W związku z utworzeniem przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład MKK PKP S.A. Organizacji Międzyzakładowej PKP S.A. Prezydium Komisji Krajowej, działając na mocy Uchwały KK nr 29/04, skreśla z Krajowego Rejestru Międzyzakładowych Komisji Koordynacyjnych prowadzonego przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” PKP S.A. zarejestrowaną ww. Rejestrze pod numerem 78.

Decyzja Prezydium KK nr 147/23 ws. opinii o projekcie MFiPR zmienionych Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi do projektu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmienionych Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027:

Opiniowany projekt dostosowuje wytyczne m.in. do zmian w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U.2023.901). Dodaje się Załącznik nr 2 – wsparcie realizowane przy wykorzystaniu potencjału i zasobów DPS. Jednocześnie zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej w domach pomocy społecznej umieszcza się osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Zatem są to osoby, które co do zasady nie mogą być usamodzielnione, a działania, które podejmowane w ramach wytycznych, służyć mają i prowadzić do m.in. usamodzielnienia osób w różnych kryzysach. Szczególnie niefortunność tej zasady widać w pkt 2 f Załącznika (działania ukierunkowane na usamodzielnienie mieszkańców DPS). Umożliwienie zatem wyłącznie domom pomocy społecznej udziału w realizacji takich projektów wydaje się nieuzasadnione.

Należy zwrócić uwagę, że art. 53 ustawy o pomocy społecznej wymienia placówki opiekuńcze, których podopieczni opuszczając je mogą być kierowani do mieszkań treningowych lub wspomaganych, co ma ułatwić im integrację ze społeczeństwem i umożliwić usamodzielnienie. Dotyczy to osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, a w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, osoby opuszczające: pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy czy schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Zdaniem Prezydium KK aby nie zawężać kręgu instytucji wsparcia mogących realizować projekty z EFS Plus mające na celu usamodzielnianie podopiecznych, jedynie do domów pomocy społecznej, których podopieczni rzadko mają możliwość usamodzielnienia, należy w Załączniku Nr 2 „DPS” zastąpić „opieką instytucjonalną”, która jest szerszym określeniem instytucji opiekuńczych, a wymieniona jest w słowniczku wytycznych. Zapis ten wydaje się bardziej właściwy i zasadny ze względu na założenia projektu, które mają polegać na usamodzielnianiu osób, które przebywają w opiece instytucjonalnej, a katalog instytucji zawartych w definicji opieka instytucjonalna jest zbieżny z art. 53 i 54 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowo w pkt. 3) projektowanego Załącznika nr 2 wyklucza się finasowanie kosztów związanych z adaptacją i remontem budynków i pomieszczeń w budynkach, w których jest prowadzona długoterminowa opieka całodobowa. W opinii Prezydium KK takie ograniczenie jest niezasadne w świetle przepisów zawartych w ustawie o pomocy społecznej, które dopuszczają tworzenie nowych miejsc form opieki krótkoterminowej w domach pomocy społecznej świadczących całodobową opiekę długoterminową. Można założyć, że instytucje te funkcjonują w budynkach, które mają przestrzeń do rozbudowy, jednak nie dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi. Ponadto, ograniczenie takie wyklucza projekty, w ramach których DPS przekształca się w instytucję opieki krótkoterminowej, co wymaga okresu przejściowego. Proponuje się zatem, aby odstąpić od takiego ograniczenia, pozostawiając zastrzeżenie, że finansowane działania nie mogą ograniczać liczby miejsc całodobowej opieki długoterminowej w danej jednostce opiekuńczej.