Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Pytanie członka NSZZ „Solidarność”
Bardzo proszę o pochylenie się nad sprawą obejmującą osoby niepełnosprawne, w kontekście  zarządzenia Szefa KPRM dotyczącego dni wolnych od pracy tj. 02 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą  otwarte w soboty 13 maja, 24 czerwca i 9 września 2017r.
Czy w takiej sytuacji osobom niepełnosprawnym będą przysługiwać wolne dni, zarówno w okresie zarządzonym przez Szefa KPRM, jak i w ww. soboty.
Należy zwrócić uwagę na zapis, który ogranicza możliwość odpracowania dni wolnych wskazanych przez Szefa KPRM, gdyż osoby niepełnosprawne nie mogą przekroczyć określonego limitu godzin (w zależności od grupy niepełnosprawności ) pracy w tygodniu, a tym samym odpracować zarządzonych dni wolnych czy też skorzystać  z urlopu w zamian za pracę w sobotę.
Natomiast w sytuacji gdy pracodawca proponowałby niepełnosprawnym pracę w dni zarządzone przez  Szefa KPRM jako wolne ( jako jedyną możliwość wybrnięcia z tej sytuacji), to tym samym pozbawi ich możliwości skorzystania z przywilej,u jakim obdarowani będą pozostali pracownicy.   

Odpowiedź radcy prawnego
Taki porządek pracy, co do zasady jest dopuszczalny, ale nie można w pełni objąć nim osób niepełnosprawnych. O ile mogą one – tak jak cała reszta – skorzystać  z dodatkowego dnia wolnego, o tyle nie będą mogły go odpracować w kolejną sobotę. Taka praca przekroczyłaby bowiem obowiązującą je sztywną tygodniową (35 lub 40-godzinną) normę czasu pracy, co jest niedopuszczalne.
Skoro zatem w zarządzeniu nie przewidziano pracy dla osób niepełnosprawnych w dniach wolnych (albo tej grupy nie wyłączono z zarządzenia) to będą one mogły korzystać z tych dni wolnych i nie będą musiały pracować ponad sztywne  normy czasu pracy.

Podsumowanie
Stosownie do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776) tekst jednolity z dnia 14 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) tj. art. 15 i art. 16 Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Powyższej zasady nie stosuje się
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Po pierwsze stwierdzić należy, że taki porządek pracy co do zasady jest dopuszczalny, ale nie można w pełni objąć nim osób niepełnosprawnych. W świetle powyżej zacytowanych przepisów ustawy o ile mogą one – tak jak cała reszta – skorzystać  z dodatkowego dnia wolnego, o tyle nie będą mogły go odpracować w kolejną sobotę. Taka praca przekroczyłaby bowiem obowiązującą je sztywną tygodniową (35- lub 40-godzinną) normę czasu pracy, co jest niedopuszczalne. Chyba, że lekarz wyraził zgodę stosownie do cyt. pkt 2

Piotr J. Jóźwiak
radca prawny

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com