Szkolenia zrealizowane w 2014 roku

 

 • W dniach 11 – 12 grudnia br. w Legnicy odbyło się szkolenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, podczas którego członkowie Solidarności z organizacji w: Urzędzie Miejskim w Głogowie, oświacie jaworskiej, lubińskiej i Nowej Wsi Grodziskiej, Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, PeBeCe S.A. w Lubinie, Hucie Miedzi Głogów Oddziale KGHM Polska Miedź S.A., Hörmanie Sp. z o. o. w Gromadce i Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy poznali takie zagadnienia jak: sporządzanie planu budżetu oraz sprawozdania finansowego składającego się z: rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej, a także prowadzenie dokumentacji księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się Lidia Marszałek – księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.

księgowość grudzień 2014 4

 • Członkowie organizacji NSZZ „Solidarność” w: Legnickiej Bibliotece Publicznej, Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, Urzędzie Miejskim w Głogowie, FUM Chofum S.A. w Chocianowie i VWMP Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 2 – 5 grudnia br. wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i mecenas Piotr Jóźwiak z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

 • Na zamówienie Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, w dniach 20 – 21 listopada br., Dział Szkoleń zorganizował szkolenie Gra w przedsiębiorstwo, czyli elementy rachunkowości zarządczej. W grze uczestniczyli też przedstawiciele organizacji w: Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, PeBeCe S.A. w Lubinie, Kuźni Jawor S. A., VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy. Celem warsztatów było przybliżenie uczestnikom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każdej części gry: arkusz przepływów, rachunek zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego i bilans. Na zakończenie szkolenia, przy pomocy prowadzącej zajęcia Urszuli Wegner, dokonali analizy sprawozdań finansowych Winkelmanna.

Gra w przedsiębiorstwo (1)

 • W dniach 19 – 20 listopada br. druga grupa delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach uczestniczyła w Warsztatach interdyscyplinarnych, podczas których ćwiczono takie umiejętności jak: autoprezentacja, komunikowanie się i praca w zespole. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliła się Maria Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Warsztaty interdyscyplinarne (20)

 • Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 13 – 14 listopada br. zorganizował we Wrocławiu konferencję Czynniki rakotwórcze i mutagenne w środowisku pracy, której celem była prezentacja zagrożeń związanych z występowaniem w środowisku pracy ww. czynników oraz wymiana doświadczeń związanych ze skutkami i ochroną pracowników przed negatywnymi następstwami ich występowania. W konferencji udział wzięli społeczni inspektorzy z VWMP Sp. z o. o. w Polkowicach i Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie.
 • W dniach 6 – 7 listopada br. w Legnicy odbyło się szkolenie Zasady działania komisji rewizyjnej, którego celem było przedstawienie uczestnikom  zasad działania komisji rewizyjnej, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Organizacje reprezentowane były przez przedstawicieli komisji rewizyjnych z: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, KGHM Metraco S.A. w Legnicy, Kuźni Jawor S. A., PeBeKa S.A. w Lubinie, Winkelman Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM Polska Miedź S. A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy i Chrobry Głogów S.A. w Głogowie. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.Zasady działania komisji rewizyjnej (5)
 •  We Wrocławiu, w dniach 4 – 5 listopada br. odbyło się szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy zorganizowane przez Główny Inspektorat Pracy, dla doświadczonych społecznych inspektorów pracy z całego kraju. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali SIP z: KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie i Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach.
 • Między 27 a 29 października br. w Legnicy, Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy, w którym uczestniczyli sipowcy z: Sądu Okręgowego w Legnicy, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach, Hormanna Legnica Sp. z o. o., Haertera Technika Wytłaczania Sp. z o.o. Sp. k. w Legnicy i Kuźni Jawor S.A. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.Społeczna Inspekcja Pracy (2)
 • W dniach 21 i 22 października br. w Legnicy, przeprowadzono Szkolenie okresowe dla społecznych inspektorów pracy z Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie.Szkolenie dotyczyło:

  zasad udzielania i organizacji pierwszej pomocy – zajęcia poprowadził Tomasz Wala, ratownik medyczny,

  prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach kodeksu pracy i przepisach wykonawczych oraz organów państwowej kontroli nad warunkami pracy – zajęcia przeprowadził inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy;

  – technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, w której działają społeczni inspektorzy pracy; analizy przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych; dochodzeń powypadkowych; metodyki kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy  –  – zajęcia przeprowadzili Wojciech Zawadzki Inżynier bhp i Jan Kosowski doświadczony w branży górniczej społeczny inspektor pracy.

Szkolenie SIP (2)

 • We współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej w dniach 16 – 17 października br. zorganizowano szkolenie „Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy”, którego celem było scharakteryzowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w tym zakresie i zaprezentowanie sposobów przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy oraz oświacie jaworskiej i lubińskiej. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.Stosunki międzyludzkie (2)

 

 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, realizując projekt„Inicjowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudniania Młodych” współfinansowany przez Unię Europejską, w dniach 15 – 16 października przeprowadziła spotkanie z młodymi członkami Związku, podczas którego dyskutowano o czterech zasadniczych obszarach dotyczących młodych: nauczanie, przejście, zatrudnienie oraz przedsiębiorczość. Obszary wskazane zostały przez EKZZ i unijne organizacje pracodawców: BUSINESSEUROPE, CEEP i UEPME w czerwcu 2013 r. Z Regionu Zagłębie Miedziowe w spotkaniu we Wrocławiu uczestniczył przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy.
 • W dniach 14 – 15 października br. pierwsza grupa delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów w Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach uczestniczyła w Warsztatach interdyscyplinarnych, podczas których delegaci ćwiczyli takie umiejętności jak: autoprezentacja, komunikowanie się i praca w zespole. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliła się Maria Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Warsztaty Sitech (2)

 • Członkowie organizacji NSZZ „Solidarność” w: Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM Metraco S. A. w Legnicy, LPWiK S.A. w Legnicy Sp. z o. o. w Legnicy, LPGK Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM Polska Miedź Oddział Huta Miedzi Legnica, PeBeCe S. A. w Lubinie, Kuźni Jawor S.A. i Haerterze Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, w dniach 7 – 10 października br. wzięli udział w szkoleniuLider dialogu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i mecenas Piotr Jóźwiak z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Lider dialogu autonomicznego (1)

 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, realizując projekt”Inicjowanie działań wdrażających Europejski Ramowy Plan Działań na Rzecz Zatrudniania Młodych” współfinansowany przez Unię Europejską, w dniach 30 września – 1 października przeprowadziła spotkanie z młodymi członkami Związku podczas, którego dyskutowano o czterech zasadniczych obszarach dotyczących młodych: nauczanie, przejście, zatrudnienie oraz przedsiębiorczość. Obszary wskazane zostały przez EKZZ i unijne organizacje pracodawców: BUSINESSEUROPE, CEEP i UEPME w czerwcu 2013 r. Z Regionu Zagłębie Miedziowe w spotkaniu w Gdańsku uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Zakładowej w Volkswagen Motor Polska Sp. z o. Sp. z o. o. w Polkowicach.
 • W dniach 28 września – 2 października Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poprzez Program Godna Praca i Dialog Trójstronny  przeprowadziła szkolenie „Praktyczne aspekty rokowań zbiorowych” w którym wzięli udział przedstawiciele Organizacji Zakładowej w Volkswagen Motor Polska  Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie odbyło się w Gdańsku.
 • Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poprzez Program Godna Praca i Dialog Trójstronny w dniach 28 września – 2 października zorganizował kolejne szkolenie – tym razem „Coaching i zarządzanie przez cele – korzyści dla organizacji”, podczas którego przybliżono uczestnikom techniki podnoszące skuteczność w zarządzaniu organizacją. Wzięli w nim udział przedstawiciele Organizacji Zakładowej w Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, uczestniczący w pierwszej części programu. Szkolenie odbyło się w Gdańsku.
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych”, współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 poprzez Program Godna Praca i Dialog Trójstronny w dniach 14 – 18 września przeprowadziła szkolenie „Praktyczne aspekty rokowań zbiorowych” w którym wzięli udział przedstawiciele Organizacji Zakładowej w Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie odbyło się w Gdańsku.
 • W dniach 11 – 12 września br. członkowie Solidarności z organizacji w: KGHM Metraco S.A. w Legnicy, KGHM Polska Miedź S.A. Oddziały: Huta Miedzi Legnica i Huta Miedzi Głogów, MPO Sp. z o. o. w Lubinie, Kuźni Jawor S.A., KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowicach i Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie planu budżetu oraz sprawozdania finansowego składającego się z: rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej, a także prowadzenie dokumentacji księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek, księgowa Regionu.
 • W dniach 9 – 10 września br., we współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej zorganizowano szkolenie „Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy”, którego celem było scharakteryzowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w tym zakresie i zaprezentowanie sposobów przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, oświacie legnickiej i jaworskiej, Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie i PKP Cargo SA Dolnośląski Zakład Spółki Oddział Legnica. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.
 • Po raz kolejny Dział Szkoleń Komisji Krajowej, we współpracy z Działem Szkoleń Regionu, w dniach 30 czerwca – 1 lipca br. przeprowadził szkolenie „Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy”. Podczas zajęć scharakteryzowano pozytywne i negatywne zjawiska w tym zakresie i zaprezentowano sposoby przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi i oświaty lubińskiej. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.
 • W dniach 23 – 24 czerwca br. w Legnicy odbyło się szkolenie Zasady działania komisji rewizyjnej, którego celem było przedstawienie uczestnikom  zasad działania komisji rewizyjnej, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek. Organizacje reprezentowane były przez przedstawicieli z: Sitech Sp. z o. o. w Polkowicach, Nadleśnictwa ze Złotoryi, oświaty lubińskiej i Tauron Dystrybucja SA Oddział w Legnicy.
 • We współpracy z Działem Szkoleń Komisji Krajowej w dniach 22 – 23 maja br. zorganizowano szkolenie „Stosunki międzyludzkie w miejscu pracy”, którego celem było scharakteryzowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w tym zakresie i zaprezentowanie sposobów przeciwdziałania tym ostatnim. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Nowej Wsi Legnickiej, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. k. w Legnicy, Cynk-Mal SA w Legnicy, KGHM Metraco Sp. z o. o. w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej oraz przewodniczący oświaty chojnowskiej i jaworskiej. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.
 • Członkowie organizacji NSZZ „Solidarność” w: Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy,  Hormann Sp. z o. o. w Legnicy, Hucie Miedzi Cedynia w Orsku i Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 24 – 29 kwietnia br. wzięli udział w szkoleniuLider dialogu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski przy współpracy z mecenasem Piotrem Jóźwiakiem z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.
 • Członkowie zakładowych komisji rewizyjnych z organizacji w: oświacie jaworskiej, złotoryjskiej i chojnowskiej orazw Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 3 – 4 kwietnia br. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.
 • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność” przygotowała warsztaty tematyczne – po jednym z obszaru RYNEK PRACY, POLITYKA RODZINNA, OŚWIATA.  W dniach 31 marca – 1 kwietnia br. członkowie organizacji z: Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie i oświaty w Chojnowie uczestniczyli w Warszawie w warsztatach poświęconych  „Polityce rodzinnej”.
 • W dniach 26 – 27 lutego br. w Legnicy odbyło się szkolenie Zasady działania komisji rewizyjnej, którego celem było przedstawienie uczestnikom  zasad działania komisji rewizyjnej, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek. Organizacje reprezentowane były przez przedstawicieli z: Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy i PKP Cargo SA Oddział w Legnicy.
 • Między 12 a 14 lutego br. w Legnicy, Wojciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp, przeprowadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla społecznych inspektorów pracy z oświaty legnickiej, głogowskiej i chocianowskiej, PeBeKa SA w Lubinie, Nadleśnictwa w Złotoryi, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. PGM Sp. z o. o. w Polkowicach i Mine Master Sp. z o. o. w Wilkowie. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.
 • Członkowie zakładowych komisji rewizyjnych z organizacji w: oświacie legnickiej, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. K. i Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w szkoleniu Zasady działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce w Legnicy, w dniach 6 – 7 lutego br. Celem szkolenia było poznanie zasad działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.
 • W kolejnym szkoleniu Wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, wzięli udział przedstawiciele Związku z organizacji w: Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej w Polkowicach, Urzędzie Skarbowym w Lubinie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy,  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi i Poczcie Polskiej.  Zajęcia odbyły się 10 stycznia 2014 r. Poprowadzili je Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.
Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com