Płaca minimalna w 2020 roku: Propozycja rządu 2450 zł

Rząd Mateusza Morawieckiego nadal proponuje, by minimalne wynagrodzenie od 2020 r. ustalić na poziomie 2450 złotych brutto, a minimalną stawkę godzinową na 16 złotych. Takie stanowisko zostało w czerwcu przedstawione Radzie Dialogu Społecznego. Rozporządzenie trafiło w tym tygodniu do konsultacji. Związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” chcą wzrostu minimalnej pensji do 2520 zł brutto (1822,8 zł na rękę). Byłoby to 48,2 proc. prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej. Pracodawcy sugerowali 2387 zł.

Jeżeli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wydaje w terminie do 15 września rozporządzenie określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej. 13 czerwca br. rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego podwyższenie od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2 250 zł (obowiązującego w 2019 r.) do 2 450 zł, tj. o 8,9 proc. oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych z 14,70 zł (obowiązującej w 2019 r.) do 16 zł.

Powyższa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę uwzględnia warunki określone w art. 5 ustawy, tj. zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2019 r. o prognozowany na 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, powiększony dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w 2020 r.,

W przyjętych przez Radę Ministrów „Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2020” przewidziano prognozy: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,5%, i realny przyrost PKB 3,7%.

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2020 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br.  Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 450 zł) oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej (16 zł) w 2020 r. są analogiczne do wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Od 1 stycznia 2019 roku „minimalna” wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa – 14,70 zł.  RDS ma 30 dni, by uzgodnić wysokość pensji minimalnej na rok 2020 i minimalnej stawki godzinowej na 2020. Zaproponowana przez resort rodziny i pracy kwota 2450 zł jest wyższa niż minimum ustawowe (wynosi ono 2345,60 zł) i zapewnia wzrost tego wynagrodzenia o 200 zł w porównaniu do obowiązującej w tym roku stawki (2250 zł). To oznacza jej wzrost o 8,9 procent.

Co ważne, w relacji do prognozowanego w 2020 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się wówczas na poziomie 46,9 procent. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrosła o 500 zł.

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową oraz stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu – najczęściej pensja miesięczna). W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że będąc zatrudnionym legalnie na umowę o pracę nie można zarobić poniżej określonego przez państwo poziomu.

A umowa zlecenie? Płaca minimalna nie obowiązuje, ale tzw. minimalna stawka godzinowa, co oznacza, że pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż wynosi kwota określona przez państwo. Obecnie jest to 14,70 zł, a w 2020 roku, według propozycji rządu, ma wynosić 16 zł.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com