Solidarność ws sytuacji pracowników sądów i prokuratury

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZSolidarność” z dnia 27 czerwca 2019 r.

ws. sytuacji pracowników sądów i prokuratury

Z niepokojem obserwujemy narastający kryzys społeczny wśród pracowników sądów i prokuratury. Trwająca już od maja akcja protestacyjna pod Ministerstwem Sprawiedliwości jest tego nader widocznym dowodem. Niskie wynagrodzenia, rażące kominy płacowe, nadmierne obciążenie pracą, braki etatowe, narastający stres oraz praca w warunkach sprzyjających powstawaniu mobbingu powodują wysoki poziom niezadowolenia pracowników, a w konsekwencji rezygnację z pracy i wzrastającą rotację zatrudnienia w tych jednostkach. Problemy kadrowe w wymiarze sprawiedliwości powinny być wystarczającym sygnałem ostrzegawczym, że dotychczasowe działania nie są wystarczające.

Niestety pozostają niezauważone.

Oczekujemy racjonalnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sądów i prokuratury jeszcze w bieżącym roku oraz gwarancji dalszego zwiększenia płac w kolejnych latach. Konieczne jest zagwarantowanie systemowych zmian warunków pracy i płacy tych pracowników, które spowodują stabilizację zatrudnienia, systematyczny wzrost wynagrodzeń, niezbędna jest redukcja dysproporcji płacowych oraz zmiany organizacyjne odciążające pracowników z nadmiernych obowiązków i poprawa warunków wykonywania pracy.

Docierają do nas sygnały, że w wielu sądach łamane są prawa związkowe, a pracownicy ponoszą negatywne konsekwencje z tytułu działalności związkowej.

Wyrażamy naszą solidarność ze wszystkimi pracownikami sądów i prokuratury, którzy podnoszą słuszny głos sprzeciwu wobec takiej sytuacji.

Przyłączamy się do podnoszonych od wielu lat apeli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa o wprowadzenie rozwiązań, które zapobiegną dalszemu masowemu odchodzeniu pracowników z sądów i prokuratury, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy sądów i prokuratury oraz podniesie jakość prowadzonych postępowań z korzyścią dla ich uczestników.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com