PIP szkolił SIP

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 29 – 30 maja br. zorganizował we Wrocławiu szkolenie dla społecznych inspektorów pracy z NSZZ „Solidarność”.

Program szkolenia:

 1. Wybrane zagadnienia z prawa pracy:
  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania umów prawa cywilnego
  • Czas pracy
  • Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
  • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  • Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
  • Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania
 2. Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy (działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy, uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy, status prawny SIP).
 3. Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy.

Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy.

Plugin by:aAM
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com