W dniu 21 marca 2022 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”, które poprowadziła Przewodnicząca Krajowej Sekcji PARiS, Pani Lucyna Walczykowska.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:

- Minister Rozwoju i Technologii p. Piotr Nowak,

- Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii p. Robert Zima

- Dyrektor Generalny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (obejmuje dział Pracy)  p. Marzanna Kołodziejak

- Dyrektor Generalny PFRON p. Sebastian Szymonik,

- Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” p. Bartłomiej Mickiewicz,

- Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” p. Waldemar Dubiński

oraz – w drugiej części posiedzenia:

- członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ds. dialogu społecznego p. Henryk Nakonieczny.

W trakcie posiedzenia omówiono aktualną sytuację w administracji rządowej (ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, administracja zespolona) oraz w administracji samorządowej.

Na początku posiedzenia kol. Wojciech Pleciński – członek Prezydium Rady Krajowej Sekcji PARiS i jednocześnie Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej w Ministerstwach: Rodziny i Polityki Społecznej, Rozwoju i Technologii oraz Funduszy i Polityki Regionalnej - po powitaniu uczestników w imieniu Rady Krajowej Sekcji PARiS, zwrócił się do Ministra Rozwoju i Technologii Piotra Nowaka dziękując za przybycie. Jednocześnie poruszył niektóre problemy dotyczące Służby Cywilnej, m.in:

- potrzebę powiązania kwoty bazowej w Służbie Cywilnej z konkretnym wskaźnikiem np. przeciętnym wynagrodzeniem - aby urzędnicy państwowi mogli mieć poczucie niezależności wysokości swoich wynagrodzeń od decyzji polityków,
- potrzebę zmniejszenia przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy podobnymi urzędami (różnice między poszczególnymi ministerstwami sięgają ok. 2000 zł,  a między urzędami wojewódzkimi ok. 1000 zł),
- wprowadzenie rozwiązań przyznających członkom korpusu Służby Cywilnej z 20-letnim stażem pracy i ocenami powyżej oczekiwań przynajmniej części uprawnień urzędników mianowanych.

Pan Minister Piotr Nowak podkreślił, że dostrzega, iż urzędnicy wykonują ciężką pracę - o czym przekonał się osobiście - i że powinni być lepiej wynagradzani.

- Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” p. Waldemar Dubiński – odpowiadając na zapytania - omówił problematykę składek związkowych.

- Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” p. Bartłomiej Mickiewicz omówił sprawy dot. działalności Krajowego Sekretariatu.


Postulaty Rady KS PARiS zostały powtórzone w drugiej części obrad podczas rozmowy z członkiem Prezydium Komisji Krajowej ds. dialogu społecznego Henrykiem Nakoniecznym. Omówił on m.in. obecny stan prac nad projektami ustaw o emeryturach stażowych  (projekt związkowy oraz projekt prezydencki), a także podejście strony rządowej do potrzeby zmian w ustawie o emeryturach pomostowych. W trakcie dyskusji omówiono bieżące inicjatywy związkowe oraz wskazano na potrzebę dalszych prac nad skutecznymi - z punktu widzenia członków związku - rozwiązaniami pro-pracowniczymi i związkowymi.

 

Posiedzenie Rady przebiegło zgodnie z przyjętym przez członków Rady porządkiem obrad. 

Rada KS PARiS - w celu usprawnienia działalności - wybrała nowego Sekretarza i E-Sekretarza - został nim Z-ca Przewodniczącego Rady kol. Daniel Pokuta.

Kol. D. Pokuta jest jednocześnie przedstawicielem KS PARiS w Prezydium Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”.