W dniu 08.04.2022 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W trakcie jego trwania odbyło się spotkanie z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Panem Wojciechem Drobnym, który przybliżył zebranym zasady realizowanej podwyżki płac dla pracowników MON na 2022 r. i potwierdził zasadność postulowanych przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ zmian w PUZP włącznie ze zmianami tabel zaszeregowania. W trakcie posiedzenia podziękowano za długoletnią współpracę dotychczasowemu Przewodniczącemu Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ SOLIDARNOŚĆ Kol. Jerzemu Wielgusowi w/z z przejściem na emeryturę oraz przywitano nowo wybranego na tę funkcję Kol. Bartłomieja Mickiewicza z Krajowej Sekcji Straży Pożarnej NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W dalszej części obrad zapoznano się z głównymi problemami pracowników zatrudnionych w MON oraz spółkach PGZ S.A. podległych Ministerstwu Infrastruktury. Rada Krajowej Sekcji w dalszej części posiedzenia przyjęła m.in. uchwały dotyczące sprawozdania finansowego za 2021 r. i preliminarza na 2022 rok. Postanowiono również, że zgodnie z uchwałą z sierpnia 2021 r. zostanie zwołane Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej PC MON, którego ostateczny termin  i porządek obrad ustali Prezydium Rady Krajowej Sekcji.