^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Projekty rozporządzeń transport drogowy

Projekt rozporządzenia Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych  więcej >

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  więcej >

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach  więcej >

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR  więcej >

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  więcej >

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  więcej >

ROZPORZĄDZENIE (WE) ws. przepisów socjalnych odnoszących się do transportu

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących siędo transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równieżuchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie

Inne systemy czasu pracy kierowców

Równoważny system czasu pracy

Jeżeli pracujesz w transporcie drogowym, tj. prowadzisz działalność gospodarczą jako przewoźnik, zgodnie z przepisami możesz pracować maksymalnie do 10 godzin na dobę. Jeśli prowadzisz pojazdy poza transportem drogowym, możesz pracować do 12 godzin na dobę – w ramach systemu równoważnego czasu pracy.

W tym systemie czas pracy przedłużony w poszczególnych dniach jest równoważony ze skróconym czasem pracy w innych dniach lub z dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, ze za każdorazowe przedłużenie czasu pracy przysługuje Ci proporcjonalna ilość czasu wolnego lub krótszy czas pracy w dniu kolejnym.

Czytaj więcej...

Uwagi do zmiany ustawy o transporcie drogowym

W listopadzie 2012 r. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" zgłosiła Przewodniczącemu Podkomisji Nadzwyczajnej Panu Stanisławowi Żmijanowi swoje  uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. W uwagach tych znalazła się m. in. konieczność uszczegółowienia zakazu zatrudniania kierowców skazanych prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne jedynie do przestępstw, jakie mają istotny wpływ na wykonywanie obowiązków kierowców zawodowych. Związkowcy zwrócili uwagę na to, że karanie zakazem wykonywania pracy zarobkowej (poza oczywistą kwestią osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub zbiegłych z miejsca wypadku) powinno bezwzględnie podlegać ocenie sądów.

Czytaj więcej...

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.