Rada Dialogu Społecznego (RDS) 21 września br. dyskutowała na posiedzeniu plenarnym nad projektem budżetu państwa, ustawą okołobudżetową na 2022 r., najnowszymi zmianami proponowanymi w Polskim Ładzie oraz czekającą nas niebawem nowelizacją budżetu państwa jeszcze na ten rok.

Obrady RDS odbyły się po raz pierwszy pod przewodnictwem Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej- dnia 31 sierpnia 2021 r. Pan Premier Mateusz Morawiecki wyznaczył Panią Minister do przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego na kadencję 2020/2021.

Podczas dyskusji, Pan Przewodniczący Piotr Duda poinformował, że Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przekazało do Ministerstwa Finansów kompleksową opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2022 r. i projektu ustawy okołobudżetowej na 2022 r. Zwrócił uwagę na częściowe odmrożenie wskaźnika Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pytał o nowelizację budżetu państwa w 2021 r.

Pani Katarzyna Zimmer-Drabczyk kierownik działu eksperckiego KK NSZZ „Solidarność” wskazała na posiedzeniu, że niektóre wskaźniki makroekonomiczne zostały poprawione w porównaniu do przedstawionych do konsultacji założeń do projektu budżetu państwa, jednak nie w sposób wystarczający. Szczególnie zwróciła uwagę na inflację.

„Przeanalizowaliśmy także najnowsze proponowane zmiany w Polskim Ładzie, niestety projekt nie zmienił sytuacji pracowników, którzy będą obciążeni składką zdrowotną w pełnej wysokości w przeciwieństwie do osób rozliczających się podatkiem liniowym”- podkreśliła, że zasługuje to na krytykę. Również wskazała, że oczekujemy na Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Jest to ważny dokument z punktu widzenia inwestycji, wzrostu gospodarczego i hamowania skutków pandemii COVID-19. W zakresie wynagrodzeń powiedziała, że „dostrzegamy fakt podniesienia funduszu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, jednak nadal uważamy, że taka propozycja jest niewystarczająca wobec postulatu 3 central związkowych o podwyższeniu wskaźnika wynagrodzeń co najmniej o 12 %”-sposób podziału funduszu wynagrodzeń budzi od wielu lat uzasadnione wątpliwości ze względu na brak jasnych kryteriów jego podziału, a w konsekwencji brak sprawiedliwej oceny pracy pracowników. Zgłosiła także konieczność zwiększenia zamrożonej od 2013 r. stawki diety krajowej przysługującej z tytułu odbycia podróży służbowej na terenie kraju oraz kwot kosztów użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych- zamrożonej od 2007 r.

Szczegóły dot. opinii Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdują się w załącznikach poniżej:

    Decyzja Prezydium KK nr 122/21 ws. opinii o projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.
    Decyzja Prezydium KK nr 123/21 ws. opinii o projekcie ustawy okołobudżetowej na 2022 r.

Pan Minister Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów podsumował debatę. Wskazał m.in., że inflacja jest kosztem działań strony rządowej w zakresie tarcz antykryzysowych i utrzymania miejsc pracy. W zakresie Polskiego Ładu powiedział, że zaproponowana wysokości składek na ochronę zdrowia do 4,9% w pewnych obszarach, jest rozwiązaniem kompromisowym. Skutki finansowe KPO nie zostały ujęte w projekcie budżetu państwa ponieważ musimy czekać na decyzję implementacyjną Komisji Europejskiej- prognozują pozytywny wpływ KPO na budżet państwa w granicach około 0,4 do 0,8% PKB. W nawiązaniu do głosów dot. Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i postulatu o pełną transparentność dochodów i wydatków, przekazał, że do końca miesiąca Rada Ministrów zajmie się strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych uwzględniająca również kwestie zadłużenia z tytułu tarcz antykryzysowych. Poinformował także, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r., takie działania były możliwe dzięki ostrożnościowym, lepszym niż przewidywano prognozom. Efektem rozmów z NSZZ Solidarność” jest zapis projektu, który  przewiduje  powstanie w tym roku dodatkowego funduszu motywacyjnego w wys. 6% dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Na posiedzeniu RDS strona społeczna przyjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr 98 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przyjęcia Rekomendacji wypracowanych przez doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia RDS dla Rady Dialogu Społecznego w okresie: luty 2021 r. - lipiec 2021 r. w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii.

2. Uchwała nr 99 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.

3. Uchwała nr 100 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

mg

Załączniki:
Pobierz plik (Decyzja_Prezydium_KK_nr_122_21.pdf)Decyzja_Prezydium_KK_nr_122_21.pdf[ ]3297 kB2021-09-24 09:37
Pobierz plik (Decyzja_Prezydium_KK_nr_123_21.pdf)Decyzja_Prezydium_KK_nr_123_21.pdf[ ]654 kB2021-09-24 09:37