^ TOP BACK

Galeria

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Oświadczenie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu i Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" w sprawie ostatnich działań podjętych przez Belgię i Francję w celu egzekwowania rozporządzenia (KE) w sprawie czasu prowadzenia pojaz

Oświadczenie Europejskiej Federacji Pracowników Transportu i Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" w sprawie ostatnich działań podjętych przez Belgię i Francję w celu egzekwowania rozporządzenia (KE) w sprawie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, szczególnie w odniesieniu do czasu odpoczynku spędzanego w ciężarówkach.

 Ostatnio, rządy belgijski i francuski przyjęły nowe środki i sankcje mające na celu lepsze egzekwowanie zasad odpoczynku w czasie jazdy, jak określone w rozporządzeniu (KE) nr 561/2006. Ich celem między innymi jest tygodniowy odpoczynek w samochodzie. Artykuł 8 (8) wyżej wymienionego rozporządzenia, który przewiduje, że jedynie zredukowany tygodniowy odpoczynek "może być podjęty w pojeździe" ", gdy kierowca wyrazi na to zgodę”.
ETF pragnie podkreślić co następuje:
Środki i sankcje przyjęte przez te dwa państwa członkowskie nie mają znamion protekcji ani dyskryminacji, ponieważ znajdują zastosowanie w równym stopniu do wszystkich przewoźników działających w Belgii i Francji, czy to lokalnych, czy zagranicznych. Są przyjęte w oparciu o zasadę, że przepisy UE muszą być przestrzegane w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i praktyk zgodnych z prawem
pracy zawodowych kierowców oraz obowiązujących firmy.
Sankcje nie są niewspółmierne, ale odstraszające, w stosunku do korzyści ekonomicznych uzyskiwanych przez firmy w wyniku nielegalnego wykorzystywania kierowców zagranicznych. Mają one na celu zniechęcić do oszustw socjalnych w transporcie drogowym. Podejmowanie tygodniowego odpoczynku w pojeździe jest nielegalne. Jest to praktyka stosowana na szeroką skalę, prawie ogólnie i nierozerwalnie wiążąca się z: umowami na czas określony, niskim wynagrodzeniem,
złymi warunkami pracy i brakiem ochrony socjalnej. Wszystko to, w przeciwieństwie do
przepisów ustawodawstwa socjalnego i pracy w UE.
Sankcje nie dotyczą kierowców, lecz przewoźników, ponieważ przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność za zorganizowanie pracy kierowców w pełnym zakresie reguł czasowych jazdy, pracy i odpoczynku.
Środki i sankcje wyraźnie wskazują na ostre zaniepokojenie wśród państw członkowskich UE w odniesieniu do szybko rozprzestrzeniającego się dumpingu w transporcie drogowym. Są one reakcją na systematyczny brak odpowiedzialności
politycznej ze strony Komisji Europejskiej, która odrzuca problematykę nieuczciwej konkurencji i dumpingu socjalnego w tym sektorze. Państwa członkowskie mają prawo do działania indywidualnie, do zmniejszania dysproporcji na rynku pod względem pracy
i konkurencji.
Na koniec, wyrażano obawy, że w praktyce, kierowcy nigdy nie podejmują odpoczynku z dala od samochodów ciężarowych, ponieważ miałoby to zły wpływ na podstawowe kwestie bezpieczeństwa – pojazd i/lub towar byłby wtedy narażony na kradzież. ETF kładzie nacisk na fakt, że przepisy UE i krajowe są jasne w tym temacie: ochrona pojazdu nie może być uznana za czas odpoczynku, ale raczej za czas lub okres pracy i/lub dostępności - w niektórych państwach członkowskich, jest dodatkowo wynagradzany.
ETF jest zdania, że właściwe egzekwowanie przepisów artykułu 8 (8) rozporządzenia (KE) nr 561/2006 przyniesie następujące korzyści:
- Zwalczanie dumpingu społecznego;
- Przywrócenie uczciwej konkurencji wśród przewoźników;
- Przywrócenie szacunku dla godności ludzkiej;
- Wsparcie bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Ponadto przepisy te będą znacznie poprawiać warunki życia kierowców niebędących rezydentami, ułatwiając powrót do kraju zamieszkania zamiast spędzać miesiące z dala od swoich rodzin.

Przewodniczący Tadeusz Kucharski

Sekrtarz Gerard Skroński

Załącznik: “Wyjaśnienie odnośnie środków podjętych przez Belgię oraz Francję w sprawie tygodniowego odpoczynku w pojeździe”.
Załącznik:
Wyjaśnienie odnośnie środków podjętych przez Belgię oraz Francję w sprawie tygodniowego odpoczynku w pojeździe:
1) Zgodnie z prawem, żaden tygodniowy odpoczynek w pojeździe nie może być brany automatycznie / Miejsce, gdzie tygodniowy odpoczynek może być podjęty jest regulowane przez Artykuł 8(8) Rozporządzenia (KE) Nr.. 561/2006. Zgodnie z treścią artykułu, skrócony tygodniowy odpoczynek “może być podjęty w pojeździe” kiedy kierowca wyrazi na to zgodę” . Więc jasne jest, że –zgodnie z
prawem- podjęcie odpoczynku w pojeździe uwarunkowane jest nawet podczas tygodniowego, skróconego noclegu w pojeździe (do 24 h). Wszystkie regularne okresy wypoczynku w tygodniu (45h, odpowiednio 66h) muszą zostać podjęte
poza pojazdem (co wynika z definicji czasu odpoczynku – patrz Rozporządzenie (KE) Nr. 561/2006 Art. 4);
2) Kto jest karany, kto płaci grzywny? / Zgodnie z prawem (Artykuł 10, Rozporządzenia (KE) Nr. 561/2006), przewoźnik musi zorganizować czas pracy kierowcy wraz z wyznaczeniem okresów i reguł wypoczynku, zgodnie z Artykułem 8(8). W związku z tym kierowcy nie mogą ponosić kar finansowych, ani żadnych sankcji za podejmowanie tygodniowego okresu wypoczynku w pojeździe;
3) Informacje o sankcjach i sposób ich zastosowania - różnica między Belgią i Francją / Belgia uważa podjęcie tygodniowego odpoczynku w pojeździe za wykroczenie - co oznacza, że będzie zwracać na to uwagę na miejscu, w trakcie kontroli, a także sankcje zostaną wydawane na miejscu . We Francji, kara 30.000 € i 1 rok więzienia będą stosowane dopiero po postępowaniu sądowym, a nie na miejscu.
4) Pilnowanie pojazdu w czasie czasu wypoczynku- czas odpoczynku jest czasem pracy? / Artykuł 4 Rozporządzenia 561/2006 definiuje czas odpoczynku (zarówno dzienny jak i tygodniowy) jako „czas kiedy kierowca może dowolnie /swobodnie/ dysponować swoim czasem”. Tak więc, zgodnie z prawem kierowca nie może pełnić funkcji ochrony dla pojazdu (ładunek i paliwo) którym kieruje.
Ochrona pojazdu nie może być zaliczana jako czas odpoczynku, a raczej jako czas gotowości do podjęcia pracy, po drugie- w niektórych państwach członkowskich taki czas jest dodatkowo wynagradzany.

Wystąpienie ETF i KSTD

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.