^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

Ryczałty za noclegi

Drogie koleżanki i koledzy – kierowcy zawodowi.
Po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa K 11/ 15) w sprawie ryczałtów za nocleg musimy na spokojnie ocenić sytuację i wystąpić do pracodawców i Rządu RP o przystąpieniu do prac nad rozwiązaniami systemowymi w naszej branży oraz stworzeniu sektorowego układu zbiorowego.
Otrzymaliśmy wstępne deklaracje współpracy od organizacji pracodawców tj. ZMPD I TLP. Z przedstawicielami ZMPD odbyliśmy spotkanie robocze, na którym wymieniliśmy się uwagami, spostrzeżeniami i nakreśliliśmy kierunek przyszłych rozmów oraz wskazaliśmy sprawy, które dla nas mają szczególne, priorytetowe znaczenie. 

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek 24.11.2016 roku, że przepisy o podróżach służbowych w administracji nie mogą mieć zastosowania do kierowców jeżdżących w transporcie międzynarodowym. Trybunał Konstytucyjny uznał, że odesłanie zawarte w art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców ma charakter kaskadowy. Przepis ten odsyła do art. 77 (5) § 5 kodeksu pracy, który z kolei zawiera odesłanie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 77(5) § 2 k.p. Takie odesłanie jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących zasad techniki prawodawczej a co za tym idzie art. 2 Konstytucji RP.
Trybunał Konstytucyjny wręcz wskazał, że te kwestie uregulowane obecnie w art. 21a powinny zostać oddzielnie uregulowane w przepisach dotyczących kierowców zawodowych, z uwzględnieniem specyfiki tego zawodu.
Jeżeli rząd i strona pracodawców nie podejmą rzeczowych, konstruktywnych rozmów nad uregulowaniem proponowanych rozwiązań dotyczących czasu pracy, wypoczynku, czasu przebywania w podróży służbowej oraz kwestii najważniejszych tj. płacy minimalnej kierowców zawodowych w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz dodatków związanych z prawidłowym wypoczynkiem, wyżywieniem, codzienną higieną osobistą to podejmiemy działania wynikające z ustawy o związkach zawodowych ze strajkiem włącznie.
W najbliższych dniach przedstawimy analizę sytuacji prawnej wynikającej z orzeczenia TK.

Tadeusz Kucharski

Przewodniczący

KSTD NSZZ "Solidarność"

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.