Uchwała Nr 206/10/2014

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

w sprawie ukonstytuowania się Rady

W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania na członków Prezydium Rady, Rada KS EiR konstytuuje się w następującym składzie:

1. Dariusz Kucharski - przewodniczący Rady

2. Bronisław Skoczek - z-ca przewodniczącego Rady

3. Zbigniew Gałązka - z-ca przewodniczącego Rady - Skarbnik

4. Anna Zajączkowska - sekretarz Rady

5. Zbigniew Kuźniar - członek

6. Jerzy Lachowicz - członek

7. Jan Wilczak - członek

8. Janusz Szczepaniak - członek

9. Jerzy Barciński - członek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spała, dn. 30 czerwca 2014 r.

Za Radę KS EiR

Sekretarz Rady

Anna Zajączkowska

Uchwała Nr 207/11/2014

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

w sprawie przekazania w użytkowanie samochodu

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przekazuje w użytkowanie przewodniczącemu Rady Dariuszowi Kucharskiemu samochód osobowy marki DAEWOO Lanos Nr rejestracyjny EL345PL. Rada upoważnia przewodniczącego do wszystkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją, wymianą tablic, ubezpieczeniem pojazdu oraz innych, gwarantujących prawidłową eksploatację samochodu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spała, dn. 30 czerwca 2014 r.

Za Radę KS EiR

Sekretarz Rady

Anna Zajączkowska

Uchwała Nr 208/12/2014

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

w sprawie dokonania zmiany osób uprawnionych do korzystania z rachunku bankowego

i zawierania umów z bankiem

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” upoważnia przewodniczącego Rady - Dariusza Kucharskiego oraz zastępcę przewodniczącego - Skarbnika Rady – Zbigniewa Gałązkę do podejmowania w imieniu Rady czynności związanych z administrowaniem środkami pieniężnymi Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”, znajdującymi się na rachunku bankowym BANKU PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi, takich jak: pobieranie gotówki, zakładanie lokat, podpisywanie umów oraz zmian w karcie podpisów osób uprawnionych do korzystania z rachunku bankowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spała, dn. 30 czerwca 2014 r.

Za Radę KS EiR

Sekretarz Rady

Anna Zajączkowska

Uchwała Nr 209/13/2014

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

w sprawie zatrudnienia przewodniczącego Rady

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” z dniem 01.07.2014 r. zatrudnia pana Dariusza Kucharskiego na stanowisku przewodniczącego Rady, na okres pełnienia tej funkcji w kadencji władz związkowych 2014-2018. Warunki płacowe określa § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a-c Uchwały Nr 5 XIX KZD (zmienionej uchwałą Nr 7 XXI KZD. Do podpisania umowy o zatrudnieniu, w imieniu Rady, Rada upoważnia zastępcę przewodniczącego Bronisława Skoczka oraz zastępcę przewodniczącego Rady – Skarbnika, pana Zbigniewa Gałązkę

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spała, dn. 30 czerwca 2014 r.

Za Radę KS EiR

Sekretarz Rady

Anna Zajączkowska

Uchwała Nr 210/14/2014

Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”

w sprawie podpisania umowy z Komisją Krajową o przekazywaniu środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego Rady

Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” upoważnia przewodniczącego Rady Dariusza Kucharskiego oraz zastępcę przewodniczącego Rady – Skarbnika, Zbigniewa Gałązkę do podpisania z Komisją Krajową umowy o przekazywaniu środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem przewodniczącego Rady.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spała, dn. 30 czerwca 2014 r.

Za Radę KS EiR

Sekretarz Rady

Anna Zajączkowska