^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Protokół z drugiego posiedzenia Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego w dniu 8 maja 2017 r.

W drugim spotkaniu Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego, które odbyło się gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszone osoby według załączonej listy obecności (załącznik nr 1).

Posiedzeniu przewodniczył Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia
  3. Przyjęcie protokołu ze spotkania w dniu 27 lutego 2017 r.
  4. Rozpatrzenie wniosku o włączenie w skład Zespołu przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  5. Wybór współprzewodniczących
  6. Ukonstytuowanie się składu Zespołu
  7. Przedstawienie stanowisk członków Zespołu w zakresie wynagradzania kierowców oraz nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców
  8. Dyskusja na temat modelu wynagradzania kierowców oraz przedstawionych stanowisk
  9. Sprawy bieżące
  10. Zakończenie

Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w MIB otworzył spotkanie oraz powitał wszystkich członków Zespołu i zaproszonych gości. Pan Jerzy Szmit przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia, który został przyjęty bez uwag. Następnie został przyjęty bez uwag protokół ze spotkania w dniu 27 lutego 2017 r.

Pan Jerzy Szmit przedstawił wniosek Pani Henryki Bochniarz Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego o włączenie w skład Zespołu przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:

-        Pana Marka Wójcika, Pełnomocnika Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacji  oraz

-        Pana Edwarda Trojanowskiego,  Zastępcy Sekretarza Generalnego Związku Gmin Wiejskich RP.

Wniosek został szczegółowo omówiony przez Pana Bogdana Oleksiaka, Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w MIB. Po dyskusji, w której wzięli udział:

-        Pan Jerzy Szmit (MIB)

-        Pan Tadeusz Kucharski (NSZZ „Solidarność”), 

-        Pan Maciej Wroński  (Konfederacja Lewiatan),

-        Pan Tadeusz Wilk (Pracodawcy RP),

-        Pan Dominik Gajewski (Konfederacja Lewiatan),

-        Pan Leszek Luda (Związek Rzemiosła Polskiego

-        Pani Anna Szwad (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

oraz w oparciu o art. 23 ust. 4 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego podjęto decyzję
o umożliwieniu udziału z głosem doradczym w pracach Zespołu ww. przedstawicielom Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Następnie Pan Jerzy Szmit poprosił o zgłoszenie kandydatów na współprzewodniczący ze strony pracowników i pracodawców. W związku z powyższą prośbą zostały wskazane następujące osoby:

-        Pan Gerard Skroński (NSZZ „Solidarność”), zgłoszony przez Pana Tadeusza Kucharskiego (NSZZ „Solidarność”),

-        Pan Maciej Wroński (Konfederacja Lewiatan, Transport i Logistyka Polska), zgłoszony przez Pana Leszka Ludę (Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Unia Transportu),

-        Pan Tadeusz Wilk (Pracodawcy RP, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych), zgłoszony przez Pana Wojciecha Paprockiego (Związek Rzemiosła Polskiego).

W związku z rozbieżnością wynikającą ze zgłoszenia dwóch kandydatów ze strony pracodawców, Pan Jerzy Szmit poprosił o przyjęcie porozumienia w tym zakresie i ogłosił przerwę, podczas której uzgodniono jednego kandydata reprezentującego stronę pracodawców. Po przerwie Pan Andrzej Bogdanowicz (Pracodawcy RP) poinformował, że uzgodnionym kandydatem pracodawców jest Pan Tadeusz Wilk.

Następnie Pan Jerzy Szmit przestawił także swoją kandydaturę na współprzewodniczącego Zespołu reprezentującego stronę rządową. Ostatecznie w wyniku decyzji członków Zespołu współprzewodniczącymi zostali:

-        Pan Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w MIB,

-        Pan Gerard Skroński, Sekretarz Krajowej sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”,

-        Pan Tadeusz Wilk, Dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Mając na uwadze, że do zadań współprzewodniczących należy rotacyjne prowadzenie posiedzeń Zespołu z poszanowaniem interesów stron, Pan Jerzy Szmit zaprosił do Prezydium pozostałych współprzewodniczących Zespołu. Prezydium zostało formalnie powołane oraz ukonstytuował się skład Zespołu.

W związku z ukonstytuowaniem się składu Zespołu, Pan Jerzy Szmit poprosił o formalne przedstawienie członków Zespołu. Zostali wskazani następujący przedstawiciele:

·         NSZZ „Solidarność”:

-        Pan Tadeusz Kucharski

-        Pan Gerard Skroński

-        Pan Jerzy Wielgus

-        Pan Andrzej Burnat

·         Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:

-        Pani Zofia Ostrowska

-        Pani Mirosława Piasko

-        Pan Krzysztof Morawski

-        Pan Hubert Jóźwik

·         Forum Związków Zawodowych:

-        Pan Stanisław Taube

-        Pan Zenon Kopyściński

-        Pan Maciej Kopyciński

-        Pan Stanisław Drzewiecki

·         Pracodawców RP:

-        Pan Tadeusz Wilk

-        Pan Andrzej Bogdanowicz

-        Pan Wojciech Arszewski

·         Konfederacji Lewiatan:

-        Pan Maciej Wroński

-        Pani Joanna Jasiewicz

-        Pan Piotr Bezulski

·         Związku Pracodawców Business Centre Club:

-        Pani Krystyna Nowak

-        Pan Krzysztof Gorzkowski

-        Pani Joanna Rutkowska

·         Związku Rzemiosła Polskiego:

-        Pan Wojciech Paprocki

-        Pan Robert Przybylski

-        Pan Leszek Luda

Stronę rządową w pracach Zespołu reprezentują:

-        Pan Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w MIB

-        Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

-        Pan Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

-        Pan Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Następnie Pan Jerzy Szmit poprosił o przedstawienie stanowisk członków Zespołu w zakresie wynagradzania kierowców oraz nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców, przekazanych do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które zostały szczegółowo zaprezentowane przez:

-        Pana Macieja Wrońskiego, w imieniu Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP), który szczegółowo omówił stanowisko przekazane przy piśmie z dnia
 14 kwietnia br. (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu),

-        Panią Barbarę Surdykowską, w imieniu Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, która przedstawiła stanowisko przesłane przy piśmie z dnia 20 marca br., nr KSTD-07/03/2017 (załącznik nr 3 do protokołu),

-        Pana Zenona Kopyścińskiego reprezentującego wspólne stanowisko: Forum Związków Zawodowych, Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przekazane przy piśmie z dnia 18 kwietnia br. (załącznik nr 4 do protokołu),

-        Pana Tadeusza Wilka, w imieniu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, który szczegółowo omówił stanowisko przekazane przy piśmie
z dnia 5 maja br., nr 17/00701/DTR/TWI (załącznik nr 4 do protokołu).

Wszystkie wymienione powyżej wystąpienia były zgodne z przekazanymi wcześniej pisemnymi stanowiskami reprezentowanych organizacji.

Ponadto Pan Maciej Wroński omówił szczegółowo rys historyczny wprowadzenia obwiązujących regulacji w zakresie podróży służbowych kierowców, rozbieżności w orzecznictwie oraz aktualną kondycję finansową polskich przedsiębiorstw transportowych. Wskazał także na sytuację międzynarodową, w jakiej obecnie funkcjonują polscy przewoźnicy, praktycznego uznania kierowców za pracowników delegowanych w świetle dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, działania protekcjonistyczne poszczególnych państw „starej UE”, brak przejrzystości i pewności prawa obowiązującego w tych państwach, w tym brak pewności co do składników, które mogą być zaliczone do płacy minimalnej wymaganej w tych państwa. Zdaniem Pana Macieja Wrońskiego istnieje poważne zagrożenie, że do płacy minimalnej nie zostaną wliczone są diety i ryczałty, ze względny na ich kompensacyjny charakter. Zgodnie z  art. 3 ust. 7 zdanie 2 ww. dyrektywy dodatki właściwe delegowaniu należy uważać za część płacy minimalnej, o ile nie są wypłacane z tytułu zwrotu wydatków faktycznie poniesionych na skutek delegowania, takich jak koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Ponadto Pan Maciej Wroński szczegółowo omówił także problemy związane z niedoborem kierowców zawodowych na rynku. Mając powyższe na uwadze zaproponował:

-        odejście od stosowania konstrukcji podróży służbowej do pracy kierowcy, i tym samym likwidację obowiązku wypłacania należności za taką podróż;

-        potwierdzenie mobilnego charakteru pracy kierowcy i uznanie kierowcy za pracownika mobilnego, poprzez stworzenie odpowiedniej definicji pracownika mobilnego w ustawie o czasie pracy kierowcy;

-        wprowadzenie w ramach elementów wynagrodzenia - dobowego dodatku dla kierowcy jako pracownika mobilnego, odrębnego dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe i przewozy krajowe, według następujących stawek:

      od 200 do 400 złotych za dobę - dla kierowców wykonujących pracę za granicą za każdy dzień spędzony poza Polską,

      od 75 do 140 złotych za dobę - dla kierowców wykonujących pracę w Polsce, za każdy dzień pobytu poza miejscowością, gdzie mieści się siedziba firmy;

-        zwolnienie w całości dobowego dodatku dla kierowcy jako pracownika mobilnego z podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych, poprzez wprowadzenie stosownych zmian w ustawie o podatku dochodowym i w odpowiednim rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw pracy.

Ponadto Pan Maciej Wroński, reprezentujący TLP, zaproponował wprowadzenie nowego świadczenia, będącego swoistym ekwiwalentem za urlop, wyliczanego na podstawie średniej z wypłat za ostatnie trzy miesiące. Natomiast szczegółowe uwagi TLP do przekazanego przez MIB projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców zostaną omówione przy okazji podjęcia już konkretnych prac nad projektem ustawy.

Pani Barbara Surdykowska omówiła obecnie obowiązujący model wynagradzania kierowców oraz podkreśliła złe proporcje składników wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczanie emerytalne i rentowe i części wynagrodzenia, która takiej składce nie podlega. Wskazała także najbardziej istotne, dokuczliwe i najczęściej występujące negatywne zjawiska zgłaszane przez kierowców. Podkreśliła także takie problemy jak: bardzo niskie świadczenia emerytalne i rentowe kierowców, bardzo niskie wynagrodzenie urlopowe oraz ogromne straty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowe wyjaśnienia przekazał także Pan Tadeusz Kucharski.

Ponadto w imieniu NSZZ „Solidarność” Pani Barbara Surdykowska zaproponowała zrewidowanie istniejących przepisów dotyczących sektora transportu drogowego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań systemowych dotyczących płacy minimalnej (określenie wysokości płacy minimalnej dla kierowców zawodowych transportu krajowego i międzynarodowego) oraz minimalnych świadczeń kierowców (dobowych dodatków kompensacyjnych), a także odejście od stosowania konstrukcji podróży służbowej do pracy kierowcy, poprzez likwidację art. 21a oraz art. 2 pkt 7 w ustawie o czasie pracy kierowcy. Dobowy dodatek kompensacyjny postulowany przez NSZZ „Solidarność” nie podlegałby składce ZUS oraz nie byłby od niego oprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych, natomiast płaca minimalna rosłaby stopniowo, w wyniku trójstronnych negocjacji,
w następujących sposób:

·         dla kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym:

-        od 1 lipca 2107r. rok płaca brutto 5500 zł plus stały dodatek dobowy za każdy dzień przebywania poza granicami kraju bez względu na kraj (UE) od 45 do 50 EURO,

-        od 1 lipca 2108r. rok płaca brutto 6500 zł plus stały dodatek dobowy za każdy dzień przebywania poza granicami kraju bez względu na kraj (UE) od 35 do 40 EURO,

-        od 1 lipca 2019r. rok płaca brutto 7500 zł plus stały dodatek dobowy za każdy dzień przebywania poza granicami kraju bez względu na kraj (UE) od 25 do 30 EURO;

·         dla kierowców w krajowym transporcie drogowym:

-        od 1 lipca 2017r. rok płaca brutto 3500 zł plus stały dodatek dobowy za każdy dzień przebywania poza siedzibą firmy od 80 do 120 zł,

-        od 1 lipca 2018r. rok płaca brutto 4500 zł plus stały dodatek dobowy za każdy dzień przebywania poza siedzibą firmy od 80 do 120 zł,

-        od 1 lipca 2019r. rok płaca brutto 5500 zł plus stały dodatek dobowy za każdy dzień przebywania poza siedzibą firmy od 80 do 120 zł.

Wspólne stanowisko Forum Związków Zawodowych, Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ "Solidarność" oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, szczegółowo przedstawił Pan Zenon Kopyściński, doprecyzowując uwagi przekazane przy piśmie z dnia 18 kwietnia br. Zaprezentowane stanowisko dotyczyło propozycji MIB, jaka została przekazana członkom Zespołu w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym.

Stanowisko Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zaprezentował Pan Tadeusz Wilk, podsumowując wcześniejsze wypowiedzi dotyczące nowego modelu wynagradzania kierowców oraz rozwiązań związanych z należnościami z tytułu ich podróży służbowych kierowców. Omówił problemy krajowe i międzynarodowe, jakie mogą wpłynąć na wypracowanie kompromisu pomiędzy stroną pracowników a pracodawców, tym aktualną sytuację finansową polskich przedsiębiorstw transportowych oraz zapowiadane rewizje unijnego prawa transportowego, w ramach pakietu mobilności. Pan Tadeusz Wilk podkreślił także, że podziela wcześniej zaprezentowane stanowiska w zakresie podróży służbowych i składników płacy kierowców.  Zwrócił także szczególną uwagę na potrzebę wypracowania rozwiązań korzystnych dla całej branży, szukania punktów stycznych, akceptowanych przez wszystkich członków Zespołu oraz budowania wokół tych rozwiązań społecznego porozumienia.

Pan Gerard Skroński (NSZZ „Solidarność”) podkreślił potrzebę przyjęcia oddzielnego modelu wynagradzania, który będzie obowiązywał kierowców w krajowym transporcie drogowym. Pan Stanisław Taube (Forum Związków Zawodowych) wskazał także na potrzebę wprowadzania zmian do ustawy o czasie pracy kierowców, także w aspekcie przerw kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km. Pan Tadeusz Kucharski (NSZZ „Solidarność”) poprosił o odniesienie się przez rząd oraz stronę społeczną do całości przekazanego stanowiska poszczególnych członków Zespołu, a nie poszczególnych zagadnień, tak aby przyjmować rozwiązania kompleksowo regulujące  przedmiotowa materię, a nie tylko doraźnie i wyrywkowo.

Pan Jerzy Szmit podsumował dyskusję dotyczącą poszczególnych stanowisk. Wszystkie cztery wystąpienia w zakresie zmian systemu wynagradzania kierowców zawierały propozycję odejście od dotychczasowego systemu związanego z wypłacaniem kierowcom świadczeń z tytułu ich podróży służbowej oraz wprowadzenia nowego, nieopodatkowanego i nieoskładkowanego dodatku (nowego świadczenia), mającego charakter kompensacyjny, który wynikałby ze specyfiki pracy kierowców i uciążliwości związanych z tą pracą. Najdalej idąca propozycja NSZZ „Solidarność” zakłada zasadniczą zmianę proporcji części wynagrodzenia, podlegającej oskładkowaniu i opodatkowaniu oraz części niepodlegającej tym daninom poprzez wprowadzenie i stopniowe podwyższanie płacy minimalnej kierowców.

Mając na uwadze, że zaproponowane rozwiązania wprowadzają nowe świadczenia, niewystępujące w obecnie obowiązujących prawie pracy, prawie ubezpieczeniowym i prawie podatkowym, Pan Jerzy Szmit  poinformował, że ostateczna decyzja rządu dotycząca możliwości wprowadzenia i dalszego procedowania zgłoszonych zmian, powinna zostać uzgodniona i wypracowana razem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. W związku z powyższym Zespół wystąpi do powyższych resortów z prośbą o przekazanie w terminie dwóch tygodni, do dnia 19 maja br., stanowisk w tej sprawie, które zostaną szczegółowo przedstawione podczas następnego spotkania Trójstronnego Zespołu do spraw Transportu Drogowego. Pan Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MIB, podsumował kwestie organizacyjne mające na celu wypracowanie  wspólnego stanowiska rządu. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się jeszcze w maju br.

Pani Barbara Surdykowska (NSZZ „Solidarność”) zwróciła się także z prośbą o utworzenie podzespołów (zespołów roboczych), które mogłyby zająć się określonymi pracami, zostać powołane do poszczególnych zadań, co pomogłoby uporządkować i usprawnić prace Zespołu. Wniosek został poparty przez Pana Jerzego Wielgusa (NSZZ „Solidarność”). Pan Jerzy Szmit zaproponował spotkanie współprzewodniczących Zespołu, podczas którego zostanie zaproponowane powołanie poszczególnych zespołów roboczych, które następnie zostanie poddane uzgodnieniom ze stronami społecznymi, natomiast ostateczne decyzje zostaną podjęte podczas następnego spotkania Zespołu.

Pan Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu w MIB podziękował za udział w drugim spotkaniu Zespołu oraz zamknął posiedzenie.

 

Sporządziła:
Anna Kowalczyk
Sekretarz Trójstronnego Zespołu
do spraw Transportu Drogowego

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.