^ TOP BACK

Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 30 zł.

Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji
 

Facebook
 
 

 
 

List w sprawie "pakietu mobilności"

Warszawa, dnia 10 grudzień 2019 r.

Szanowni Państwo Europarlamentarzyści,

    Prace nad Pakietem Mobilności prowadzone w ramach trialogu wchodzą w decydującą fazę. Przy tej okazji pojawiają się niekiedy zarzuty, iż polskie związki zawodowe działają wbrew naszemu narodowemu interesowi popierając rozwiązania szkodliwe dla polskich przedsiębiorców. Są to zarzuty krzywdzące, nie biorące pod uwagę tego, że związki walczą przede wszystkim o dobro reprezentowanych przez siebie pracowników. Pamiętajmy, że zysk przedsiębiorców wypracowują pracownicy zasługujący na godziwe standardy pracy. Standardy, które zapewnią im także godne zabezpieczenie w czasie urlopu wypoczynkowego,  choroby lub po zakończeniu aktywności zawodowej.

 

Obecna struktura wynagrodzenia polskich kierowców transportu międzynarodowego ma charakter patologiczny. Uzyskują oni świadczenie, którego przeważająca część nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne, gdyż stanowią ją diety i ryczałty za nocleg niebędące składnikiem wynagrodzenia. Konsekwencją są bardzo niskie świadczenia emerytalne kierowców, niskie renty rodzinne oraz zasiłki chorobowe. Powoduje to, że kierowcy niejednokrotnie rezygnują ze zwolnień lekarskich nawet wtedy gdy stan ich zdrowia może negatywnie przełożyć się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Za chwilę będziemy doświadczać sytuacji, że kierowcy zawodowi w podeszłym wieku będą dalej zmuszeni wykonywać swoją pracę, gdyż rażąco niska wysokość emerytury nie pozwoli im na zakończenie aktywności zawodowej. Czy taki ma być krajobraz polskich i europejskich dróg?

Kwestie te, dotyczące struktury wynagrodzenia i zasad odprowadzania składki należą do wewnętrznych kompetencji państw członkowskich i jak wiadomo nie są przedmiotem prac na forum unijnym.  Nie zmienia to faktu, że wszystkie elementy warunków pracy kierowców: zasady wynagradzania, czas pracy w wymiarze dobowym i tygodniowym a także zasady powrotu samochodu do bazy czy zasady wykonywania przewozów kabotażowych są ze sobą  powiązane. Określone zasady warunkują określone koszty po stronie pracodawców. Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” od lat wzywa polskie organizacje pracodawców i rząd RP do podjęcia dialogu w tych sprawach. Napotykamy na ścianę oporu przedsiębiorców, którzy uważają, że nie ponoszą odpowiedzialności za przyszły los swoich pracowników, jak też i rządu chcącego budować przewagę konkurencyjną naszego kraju 

w branży transportowej kosztem zdrowia i przyszłych emerytur własnych obywateli. Powołany z naszej inicjatywy Trójstronny Zespół ds. Transportu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury jest instytucją martwą, a na propozycję nowych zasad wynagradzania kierowców przedstawioną przez stronę związkową nigdy nie nastąpiła formalna odpowiedź Ministerstwa ani reprezentowanych w Zespole organizacji pracodawców. 

To brak dialogu społecznego, w tym procesu konsultacji, brak woli jakiejkolwiek współpracy po stronie Ministerstwa oraz brak rozwiązania problemu krajowego dotyczącego bezpieczeństwa socjalnego kierowców powodują, że niemożliwe było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec Pakietu Mobilności. Pamiętajmy, że żadne próby łagodzenia jego zapisów na poziomie UE nie pomogą naszemu krajowi jeżeli nie będzie poszanowania godności pracy tych, dzięki którym polscy przedsiębiorcy drogowi osiągają zyski a państwo -  przychody podatkowe. 

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Kucharski

Przewodniczący Rady KSTD

NSZZ "Solidarność"

Gerard Skroński

Sekretarz Rady KSTD

NSZZ"Solidarność"

 

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.