^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Akty prawne UE

DYREKTYWY

 • dyrektywa 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu szkolenia określonych kierowców transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 357 z 29.12.1976, str. 36);
 • dyrektywa 84/647/EWG z dnia w sprawie użytkowania w przewozach rzeczy transportem drogowym pojazdów wynajętych bez kierowcy (Dz. Urz. WE L 335 z 22.12.1984, str. 72 i n), zmienionej dyrektywą 90/398/EWG (Dz. Urz. WE L 202 z 31.7.1990, str. 46);
 • dyrektywa 88/599/EWG z dnia 23 listopada 1988 r. w sprawie postępowania kontrolnego dotyczącego wdrożenia rozporządzenia Nr 3820/85/EWG w sprawie harmonizacji pewnych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz rozporządzenia Nr 3821/85/EWG w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 325 z 29.11.1988, str. 55);
 • dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla pewnych rodzajów kombinowanego transportu drogowego rzeczy pomiędzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38);
 • dyrektywa 98/76/WE z dnia 1 października 1998 r. zmieniające dyrektywę 96/26/WE w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu towarowego i przewoźnika drogowego transportu pasażerskiego oraz wzajemnego uznawania dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, mającego na celu ułatwienie im korzystania z prawa do swobodnego podejmowania działalności w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego (Dz. Urz. WE L 277 z 14. 10.1998, str. 17);
 • dyrektywa 99/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat od pojazdów ciężarowych za korzystanie z określonej infrastruktury (Dz. Urz. WE L 187 z 20. 7.1999, str. 42);
 • dyrektywa 2000/62/WE z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie technicznej kontroli drogowej w zakresie stanu technicznego pojazdów handlowych poruszających się na obszarze Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 203 z 10. 8.2000, str. 1).

ROZPORZĄDZENIA

 • rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 2006-03-15 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 102, str. 1);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L370 z 31.12.1985 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 4060/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE L 390 z 30.12.1989 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3688/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. (Dz. Urz. WE L 374 z 22.12.1992 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2479/95 z dnia 25 października 1995 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 256 z 26.10.1995 r.);
 • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1056/97 z dnia 11 czerwca 1997 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 154 z 12.06.1997 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85. (Dz. Urz. L 274 z 09.10.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r. w sprawie dostępu do rynku przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państw Członkowskich lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich (Dz. Urz. WE L095 z 09.04.1992 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 1992 r. w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego (Dz. Urz. WE L 074 z 20.03.1992 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 11/98 z dnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 684/92 w sprawie wspólnot zasad międzynarodowych przewozów osób autokarem i autobusem. (Dz. Urz. WE L 004 z 08.01.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów do przewozu pasażerów autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 268 z 3.10.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 12/98 z dnia 11 grudnia 1997 r. ustanawiające warunki dostępu przewoźników niemających stałej siedziby w Państwie Członkowskim do transportu drogowego w Państwie Członkowskim. (Dz. Urz. WE L 004 z 08.01.1998 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w Państwach Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w tym państwie (Dz. Urz. WE L 279 z 12.11.1993 r.);
 • rozporządzenie Rady (EWG) nr 3315/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3118/93 ustanawiające warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie (Dz. Urz. WE L 279 z 12.11.1993 r.);
 • rozporządzenie Rady (WE) nr 484/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 i (EWG) nr 3118/93 w celu wprowadzenia zaświadczeń dla kierowców (Dz. Urz. WE L 076 z 19.03.2002 r.);
 • rozporządzenie Rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE;

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.