^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Tryb odwoławczy

Prawo do odwołania zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) "od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji" oraz "właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy."

Stosownie do art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r., o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) "od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje odwołanie do organu nadrzędnego w stosunku do organu, który karę tę nałożył, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi wykonującemu przewozy na potrzeby własne tej decyzji".

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego (Głównego Inspektora Transportu Drogowego) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego). Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, (.) art. 129 § 1 i 2 KPA.

"Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wdanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji" - art. 104 § 1 i 2 KPA. Główny Inspektor wydaje decyzje i postanowienia w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego. W sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, a organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Do zadań Głównego Inspektora należy m. in.:

  • rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Wojewódzkich Inspektorów; Główny Inspektor Transportu Drogowego jest właściwy również w postępowaniach zmierzających do wzruszenia decyzji w trybach nadzwyczajnych tj. w drodze wznowienia postępowania (art. 145 i n. KPA), stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 i n. KPA), wygaśnięcia decyzji (art. 162 KPA) oraz uchylenia lub zmiany w trybie art. 154 i 155 KPA.

Decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego ma status decyzji ostatecznej. Oznacza to, że nie przysługuje od niej odwołanie. Jednakże decyzja GITD podlega kontroli sądowej. Strona może bowiem wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Skargę należy wnieść w terminie 30 dni od doręczenia decyzji na adres: Główny Inspektor Transportu Drogowego ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Główny Inspektor jest właściwy również w sprawach skarg i wniosków (dział VIII KPA).

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.