^ TOP BACK

Galeria

 


Facebook
  

 
Informujemy kierowców zawodowych, że składka członkowska wynosi 35 zł.
Numer rachunku bankowego  KSTD      PKO BP 16 1020 1013 0000 0602 0352 4394 
 
MOZ Nr 3131 Kierowców zawodowych    PKO BP 76 1020 1185 0000 4402 0105 3487 Więcej informacji 

Debata Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ze zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim w Polsce na temat Europejskiego Filaru praw socjalnych.

 W dniu 17 października 2016 roku odbyła się w Warszawie debata EKES-u o najpilniejszych problemach społecznych i gospodarczych w Europie i poszczególnych krajach europejskich.

Tematem debaty w pierwszej części były:

·         Społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności.

·         Wyjście z kryzysu i przygotowanie się na przyszłe wyzwania.

·         Kierunki pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej.

 Należy wykorzystać bogate doświadczenia liderów osiągających najlepsze wyniki na świecie, którzy wywodzą się właśnie z Europy przy tworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych. Tworzony filar uwzględnia różnice pomiędzy państwami ale jednocześnie powinno opierać się na wartościach i zasadach, które są wspólne poziomie krajowym, międzynarodowym
i europejskim. Wartości te zostały zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE), Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w przepisach międzynarodowych jak Europejska karta społeczna przyjęta przez Radę Europy bądź zalecenia przedstawiane przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

Zakres dyskusji obejmował w dalszej części problematykę:

·         Rolę, zakres i charakter prawny europejskiego filaru praw socjalnych.

·         Określenie zasad odpowiadających obecnym i przyszłym realiom.

·         Wartość dodana dla strefy euro i całej Unii Europejskiej.

·         Cel konsultacji.

·         Pożądane wyniki konsultacji

W celu pobudzenia debaty w nadchodzących miesiącach Komisja Europejska będzie aktywnie współpracować z pozostałymi instytucjami UE, organami krajowymi
i parlamentami, związkami zawodowymi i stowarzyszeniami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, podmiotami świadczącymi usługi społeczne, ekspertami środowisk akademickich, jak również Komisja będzie zachęcać do debaty za pośrednictwem swoich przedstawicielstw w państwach członkowskich.

Dla nas związkowców najważniejszym elementem dyskusji w debacie jest zrównanie poziomu socjalnego, ubezpieczeń społecznych, sposobu i warunkach zatrudniania, wynagradzania, wyrównywania szans startu i kończenia życia zawodowego oraz całego obszaru dotyczącego pracowników świadczących pracę nie tylko na terenie Unii Europejskiej.

 

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Barbara Surdykowska z biura eksperckiego KK Andrzej Adamczyk współprzewodniczący debaty członek EKES-u kierownik działu zagranicznego KK oraz z ramienia KSTD NSZZ „Solidarność  Tadeusz Kucharski.

 

 

 

 

Znajdż na stronie

European Transport Workers' Federation

Komisja Krajowa

Sekretariat Transportowców

Solidarność Raben

Mobilis

Tygodnik Solidarność

Serwis Informacyjny Solidarności

Nasz Facebook

Treść zamieszczonych aktów prawnych jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich a prawo miejscowe i zakładowe publikują właściwe organy tych instytucji.